ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o. ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o.

 

Gegevens van gereformeerde Kerk De Brug, een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:                  Gereformeerde kerk ‘De Brug’ van Sprang-Capelle e..o.
Telefoonnummer:         0416 279790 
RSIN/Fiscaal: nummer: 003053118
Website adres:             www.pkndebrug.nl
E-mail:                          scriba@pkndebrug.nl 
Bezoekadres:                Heistraat 4
Postcode:                     5161 GG 
Plaats:                          Sprang-CapelleDe Protestantse Kerk de Brug te Sprang-Capelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Sprang-Capelle.
 
Samenstelling bestuur.
 
De kerkenraad vormt het verantwoordelijke orgaan van Gereformeerde kerk ‘De Brug’. 
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderling-voorzitter, de ouderling-scriba, ouderlingjeugd, 1 ouderling-pastoraat, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. 
Het moderamen wordt gevormd door de ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, voorzitter kerkrentmeesters, een diaken en een sectie-ouderling.
De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. 
  
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie
11, art. 3).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1        - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig
                               haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
                               en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
                               delend in de aan Israël geschonken verwachting,
                               uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2        - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
                               kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
                               horen en te verkondigen. 
3        - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de
                                kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
                                enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en
                               dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
                               Geest.
  
Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Beleidsplan Kerk De Brug
Uitgangspunt - Actief verbonden:
Er zijn een aantal ontwikkelingen die ook aan onze gemeente niet voorbij gaan.
-          Er is sprake van vergrijzing.
-          De financiën van onze kerk zijn niet toereikend voor een 100 %
                 predikantsplaats.
-          Werving van ambtsdragers zal steeds moeilijker worden.
-          Veel kerkleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de voor de kerk
                 noodzakelijke taken.
 Jaarverslag 2020

JAARVERSLAG 2020
Het jaar 2020 zal niet makkelijk worden vergeten. We werden overvallen door het Corona virus. Voor heel Nederland had dit veel impact. Lock downs waarin alles werd gesloten winkels, horeca, sportactiviteiten. Voor veel mensen een saai jaar waarin alle fijne dingen niet doorgingen.
Denk aan de kerstmarkt, de kookclub, het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand. Om nog niet te spreken over het verbod om een fysiek een kerkdienst bij te wonen.
Niet zingen in de dienst, anderhalve meter afstand bewaren, geen handen schudden, niet knuffelen. Een raar en confronterend jaar. Alles ging allemaal zo normaal, de dacht niet dat dit zou kunnen gebeuren.
Op dit moment zijn we nog steeds niet van de ziekte af. De ziekenhuizen en ic’s liggen vol. We zijn wel iets hoopvoller gestemd, want de vaccins moeten nu worden ingezet om verspreiding en ziekte te voorkomen. Laten we ons vertrouwen stellen in de medici en deskundigen om weer een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.
In het jaar 20320 hebben we afscheid genomen van onze predikant dominee Jaap Bol en echtgenote Aline. Hij was sinds 20 november 2018 door ziekte geveld.
Het is aan de behandelende artsen niet gelukt om voldoende genezing te brengen. Door de PKN is de predikant ontslagen van alle diensten en verplichtingen in onze gemeente en is in de gelegenheid gesteld om per 12 juni 2020 met vervroegd emeritaat te gaan.
Op 15 augustus namen we afscheid van Jaap en op 11 oktober van Aline. Inmiddels is de familie Bol verhuisd naar de gemeente Woudenberg. De pastorie is voor enige maanden verhuurd.
In contacten door de kerkenraad met dominee Otto Grevink uit Waalwijk is overeenstemming bereikt over een tijdelijke invulling van het ambt van predikant. Op 1 februari 2021 wordt hij aan onze gemeente verbonden als ambulant predikant. Dit betekent dat de PKN zijn werkgever blijt en wij hem voor 2 jaar inhuren. In 2022 zullen we activiteiten moeten ontwikkelen voor het zoeken naar een vaste predikant.
De preekvoorziener heeft veel moeten bellen, schrijven en contacten moeten leggen om iedere week weer de plaats op de preekstoel in te laten nemen door een gastpredikant. Het is hem iedere keer weer gelukt. Hulde hiervoor.
Voor het pastoraat waren de bezoekmogelijkheden beperkt. Veel contacten zijn gedaan per telefoon, de zondagse bloemengroet of het sturen van een kaartje.
Wij kijken terug op een vreemd jaar met Corona, maar ook met mensen die hard hebben gewerkt om van deze tijd nog iets goeds te maken.
Met ons allen zullen we blijven werken aan een vitale, levendige gemeente van Chtistus.
Ledenbestand:
Op 1 januari 2021 zijn er 327 personen lid van onze kerk.
Diensten:
Tot half maart 2020 ij n xe diensten in ons kerkgebouw normaal verlopen. Toen kwam de Corona en moest de kerkenraad besluiten om de richtlijnen van de PKN te volgen.
Dit betekende niet zingen tijdens de diensten en voldoende afstand houden van elkaar, anderhalve meter. Maar ook mochten er geen kerkleden aanwezig zijn alleen degenen die in de dienst betrokken waren bij de uitvoering van de benodigde taken. Wij denken dan aan predikant, ouderling, diaken, koster en organist.
De toezending van de zondagsbrief werd uitgebreid naar zoveel mogelijk gemeenteleden, later werd de beamerpresentatie toegevoegd. De gemeenteleden konden digitaal luisteren. In het kerkgebouw werden aanpassingen gedaan, minder stoelen zodat de gangpaden breder werden en op die manier werd een loopzone van anderhalve meter gecreëerd.
Ontsmettingsmiddelen werden geplaatst en gastheren wezen de leden die aanwezig moesten zijn erop hoe zich te gedragen. In juni werd het coronavirus minder heftig en mochten eerst 100 en daarna 30 gasten aanwezig zijn tijdens de dienst. Bij 30 personen was aanmelding nodig per zondag.
Maar dit duurde maar enkele maanden.
Per 1 december kondigde de regering een mondkapjesplicht af. Bij binnenkomst en lopen naar de zitplaats is dragen verplicht, als je eenmaal gezeten bent mag het kapje afgezet worden.
Na 15 december waren we weer terug bij af, geen extra mensen in de kerk, niet zingen.
Op gepaste wijze met alleen familie van de 11 overledenen in 2020 werd op Eeuwigheidszondag 22 november 2020 een herdenkingsdienst gehouden.
Heer herinner u de namen van hen die gestorven zijn.
Op het moment van schrijven wordt er gewerkt aan het geven van een injectie tegen de ziekte. Misschien kunnen we dan over een paar maanden weer gewoon een kerkdienst houden.
Wat hebben we de contacten en het samen vieren gemist.
Doop:
In 2020 zijn er binnen de kerk geen kinderen geboren en gedoopt.
Peuter-en jeugddiensten:
In 2020 hebben we weinig kunnen organiseren voor de kinderen en de jongeren door de beperkende maatregelen. Kindernevendienst en peuterdienst is stilgelegd en de jeugdkerk kon niet doorgaan. We hebben geprobeerd om de jeugd betrokken te houden maar dit is lastig als je elkaar niet ziet en niet lekker kunt kletsen. We hopen in 2021 op herstel en betere tijden.
Er zijn in 2020 wel 2 Kerk-School-Gezin diensten geweest, op 26 januari een normale dienst en op 8 november een dienst alleen voor gezinnen met kinderen.
De jeugdraad heeft de ouders met jongere en oudere kinderen een uitnodiging gestuurd om het thema van de dienst bekend te maken zodat digitaal en met de aanwezige leden een mooie ochtend gevierd kon worden.
Verder zijn de projecten rond Pasen en Kerst wel digitaal aan de kinderen aangeleverd. Er is een map gemaakt waar de werkjes en verhalen per zondag in bewaard kunnen worden. Via leuke foto’s van de ouders konden we de kinderen aan het werk zien thuis Via de foto’s op de beamer kon iedereen een beetje verbonden blijven met de kinderen in de gemeente.
Gelukkig hebben we 13 september wel de startzondig in het klein kunnen vieren. Voormalig predikant ds. D. Knibbe was voorganger. Hij is het seizoen mooi gestart met een verkondiging waar muziek in zat. De rode draad was dat we moeite hebben om tevreden te zijn. Het is niet gauw goed.
Het thema van de landelijke startzondag was “het goede leven”. Het voelde zeer vertrouwd. Een groep van 15 gemeenteleden heeft in de middag een fietstocht gemaakt.
In kleine groepjes werd in de rustpauze gepraat over enkele stellingen.
Een bijzonder jaar waarin veel niet kon maar waar we ook wel dingen gedaan hebben die we anders niet zouden doen. Wat hebben we de contacten en het samen vieren en beleven gemist.
Avondmaalsvieringen:
4 vieringen zijn er gehouden, inclusief Witte Donderdag. De diaconie is erin geslaagd om deze vieringen verantwoord, volgens de corona richtlijnen, te laten verlopen.
Vergaderingen:
Door de crisis zijn de vergaderingen onregelmatig uitgeschreven. Soms met een extra ondersteuning van niet ambtsdragers. Gezamenlijk hebben we getracht om de regels van de PN en de classis predikant goed op te volgen. Door het gezamenlijk optrekken is het gelukt om de structuur en organisatie van de ontstane situatie te regelen.
Er is zoveel mogelijk aandacht geschonken aan de gemeenteleden, hen ontmoeten was onmogelijk, maar bijzondere gebeurtenissen zijn in de zondagsbrief genoemd.
Op woensdag 9 september hielden we de jaarlijkse gemeenteavond. Deze was uitgesteld in verband met de corona uitbraak. Tijdens deze vergadering werd door de penningmeesters verslag gedaan van hun werkzaamheden in 2019.
De kascommissie heeft na controle goedkeuring verleend aan de aangeleverde stukken. Na de pauze heeft de voorzitter van de kerkrentmeesters uitleg gegeven over de mogelijkheden, financieel en praktisch, en de wijze van omgaan met de ontstane vacature na het emeritaat van dominee Bol.
Senioren:
Helaas heeft de Corona ook hier roet in het eten gegooid. Het geliefde koffiedrinken op de eerste zondag van de maand ging niet door. Ook de koffieochtenden op woensdag moesten worden gestaakt.
Het seniorenkerstfeest was dit jaar ook niet mogelijk, geen contacten vanwege anderhalve meter afstand. De diaconie heeft de ouderen verrast met een Bijbelse dagkalender 2021 en een attentie voor de kerst.
Kontakt:
Gelukkig konKontakt wel 10 keer uitkomen dit jaar. Veel informatie over de kerk, diensten en andere fijne artikelen zijn door de redactie onder de aandacht gebracht.
Veel hulde aan het team en de verspreiders hiervan. Velen hebben hierdoor de band met de kerk gevoeld.
Activiteiten:
Ook hier weinig mogelijkheden tot activiteiten. Geen open deur van de kerk op woensdagmorgen. Het spelen op het harmonium op de gesloten afdeling van Elzenhove kon ook geen doorgang vinden.
Voor de jaarlijkse kerstmarkt is door de commissie een lumineus idee omgezet in een daad. Online of per brief konden de gemeenteleden soep, stamppotten of kerststukjes bestellen. Door hen is keihard gewerkt om de bestellingen klaar te maken en te bezorgen bij de koper.
Regionale samenwerking:
Hiervoor waren dit jaar weinig mogelijkheden. In het voorjaar is er een vergadering geweest. De negen Protestantse gemeenten in de regio Waalwijk moesten zorgen dat de zaken binnen hun eigen kerk bleven draaien. Wel konden we een beroep doen op predikanten b.v. bij extra diensten zoals begrafenissen.
Dit jaar zijn er weinig contacten onderling geweest. We proberen wel via het toesturen van de kerkbladen van de verschillende kerken enigszins op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten.
Jeugd:
Complimenten aan de jeugdraad. Zij hebben keihard gewerkt om bij de verschillende activiteiten zoals projecten bij Pasen Kerst de ouders en kinderen te voorzien van de nodige materialen. Diditaal kon er zo worden meegeleefd. Het kinderkerstfeest vond in beperkte kring plaats met alleen de ouders van de kinderen. De jeugddiensten, kindernevendienst en de kinderoppas kon alleen de eerste twee maanden doorgang vinden.
Catechese:
Dit is dit jaar niet gegeven. In de eerste plaats door het niet hebben van een eigen predikant. Maar ook gooide de Corona roet in het eten.
Cantorij:
Geen zangavonden en optredens in 2020 tot aller teleurstelling. Er mag niet gezongen worden in de kerk.
Webteam en Beamerteam:
Van hen is veel improvisatie gevraagd dit jaar, in het bijzonder bij de diensten online. In december werd een nieuwe geluidsinstallatie met camerabeelden geïnstalleerd.
Iedereen is hier zeer over te spreken. Het geluid en de beelden zijn goed. Verder is de website up-to-date met foto’s, verslagen en algemene informatie.
De scriba.

Verdere uitgangspunten:
De bestaande samenwerking in de PGML verder uitbouwen: jeugdwerk, toerusting, diaconie, ZWO en kerkrentmeesters.
 
Aandachtspunten:
Tijdens de gesprekken zijn diverse punten naar voren gekomen die meerdere gemeenteleden zouden kunnen activeren:
-  Stageprojecten voor jongvolwassenen binnen de kerkelijke organisatie
    (pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters) onder het motto; onbekend
    maakt onbemind, jong geleerd is oud gedaan. 
-  Collecteren door gemeenteleden op de galerij.
-  Regelen van vervoer voor hen die door hun leeftijd of andere oorzaken
    niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.

Algemene aandachtspunten:
-      Gericht zoeken naar nieuwe aanwas van organisten en de
               cantor, zodat bij terugtreden opvolging geregeld is.
-      Reactiveren van activiteiten commissie.
-      Jongeren hebben eigen muziekvoorkeuren, eventueel in
               samenwerking binnen PGML onderzoeken.
 
Het moderamen heeft twee taakgroepen ingesteld om een uitwerking voor de werkwijze aan te reiken:
-          Onderzoeken of versterking van pastoraat & diaconaat bereikt
                 kan worden door een categoriale benadering van het ambt.
                 Indien gewenst het uitwerken van het taakmodel.
-          Onderzoeken welke samenwerking met andere gemeenten in
                 de regio mogelijk en wenselijk zijn in het licht van de
                 toekomstige ontwikkelingen.  
 
Een verder profiel en de daarbij behorende activiteiten van de Brug kunt u vinden met deze link: www.pkndebrug.nl/profielschets
 
Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
Vrijwilligers zonder ambt of bestuursfunctie hebben een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
               
Door alle vrijwilligers, en dit zijn er vele, hebben weer vele activiteiten doorgang kunnen vinden. Hierbij denken wij aan de verzorging van de koffieochtenden na de dienst, de woensdagmorgen voor een gezellige inloop, de kerstmarkt en niet te vergeten de activiteiten voor de jeugd. Jeugdkerk, bijeenkomsten via de PGML, oppasdienst en de nevendiensten (peuterdienst voor de allerjongsten) Door al onze vrijwilligers slagen wij erin om “De Brug” een levendige gemeenschap te laten zijn en dit ook te behouden.
  
Wij kijken evenwel terug naar de positieve zaken die het afgelopen jaar weer zijn uitgevoerd. 
Het blijvend werken aan een levendige gemeente is ons doel. Liefde en betrokkenheid kunnen wij hierbij niet missen, het is de basis van ons kerkzijn.
 


  
Regionale samenwerking: 11 PKN –gemeenten binnen de Protestantse gemeenten Midden-Langstraat werken steeds verder aan een structuur om te komen tot overleg en samenwerking. De verschillende geledingen zoals predikanten, jeugdraden, diaconieën en kerkrentmeesters hebben onderling contacten.                        
Vorming en Toerusting is een vorm waarin al heel veel wordt samen gewerkt. Binnen de PGML tonen we over en weer belangstelling.  Bovendien stemmen we onze standpunten richting de burgerlijke overheid onderling af.
  
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Verplicht Vrijwillige Bijdrage (VVB) gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
  
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van de jaarrekening van zowel de kerk als de diaconie:
Geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het vorige jaar  Geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar
 
Kerk
Toelichting en verantwoording Kerk 2020.
In de begroting 2020 werd al uitgegaan van een positief resultaat, hetgeen door de verminderde predikantskosten behaald kon worden. Uiteindelijk konden wij een heel mooi positief resultaat boeken met de al hogere inkomsten aan giften, € 6.033,00 t.o.v. € 1.000,00 begroot. Vervolgens werd de post nog aangevuld met een gift van € 100.000,00. Op deze plaats willen we de anonieme gever nogmaals hartelijk danken. Doordat de pastorie enkele maanden niet verhuurd was, bleven de huurinkomsten achter op de begroting. Het kleine verschil wordt verklaard door de hogere huuropbrengsten de laatste maanden. Dit laatste geeft ook een verklaring voor het hogere verhuurbedrag in de begroting 2021. De verwachte daling van de VVB inkomsten is door het overlijden van gemeenteleden groter uitgevallen dan verwacht. Tot slot valt aan de inkomsten kant de zeer lage opbrengst van de collectes voor de exploitatie op, een bedrag van € 2.017,00 minder dan begroot.
Door het eerdere vertrek van dominee Bol zijn de predikantskosten aanzienlijk lager dan in de begroting, een verlaging van de kosten van € 15.914,00. In 2020 werd ook vaker een beroep gedaan op gastpredikanten voor speciale diensten en in dat jaar vooral voor uitvaarten.
Bij pastoraat en erediensten is er een behoorlijk verschil met de begroting, met net als in 2019 extra kosten, in 2020 voornamelijk afscheidscadeaus.
Kerkdiensten werden via kerkomroep en het YouTube kanaal gevolgd, hierdoor verminderden de kantinekosten met € 633,00 ten op zichte van de begroting. De grote overschrijding van de onderhoudskosten is toe te schrijven aan de aanschaf van de apparatuur voor de beelduitzendingen. Betreffende de energiekosten was de teruggaaf energiebelasting van voorgaande jaren erg voorzichtig begroot.  Voor kostenverhoging bij administratie en contributies zorgden de maandelijkse kosten voor het boekhoudpakket, stijging kosten Monumentenwacht, website en stichting Kerkrentmeesterlijk beheer.
Classis- en landelijke bijdragen zijn aan de hoge kant begroot, het bedrag ligt in lijn met 2019.
De begroting 2021 geeft op enkele plaatsen forse afwijkingen. Door aanstelling van een tijdelijke predikant stijgen de predikantskosten; maar dalen de kosten voor de gastpredikanten. Een andere positieve bijdrage aan het resultaat is de hogere verhuuropbrengst. Nog niet opgenomen in de begroting van 2021 zijn de verwachte aanpassingen van de pastorie, hetgeen ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend was. We kunnen de begroting 2021 afsluiten met een positief resultaat van € 3.050,00. De financiële positie is weliswaar verbeterd, maar het behalen van een positief exploitatieresultaat legt nog steeds druk op inzet van gemeenteleden. We vertrouwen er op dat we snel de kerkdiensten op normale wijze zullen hervatten en een nog hechtere saamhorigheid in het kerkzijn in Zijn Naam voor de toekomst kunnen bewerkstelligen.
Penningmeester, boekhouder
 
Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle          
          Jaarrekening 2020    
                     
          2018 2019 2019 2020 2020 2021
BATEN         resultaat begroting resultaat begroting resultaat begroting
Verhuur gebouwen  (incl. pastorie)           8.763         9.500         8.869         9.600           8.359       12.500
Vaste vrijwillige bijdragen           56.923       57.000       52.939       52.000         49.121       50.000
Collectes kerk                4.495         3.100         5.196         3.040           3.807         3.100
Collectes onderhoud               1.156         1.100         1.110         1.080              913         1.100
Collectes exploitatie               3.764         3.300         3.704         3.240           1.223         3.300
Af te dragen collectes                491            750            612            750              279            650
Giften                    671         1.000         1.408         1.000       106.033         1.000
Rente                      39              25                25    
Overige baten (verj.fonds/act.comm.)              409            250            222            250              269            250
Negatief exploitatieresultaat                 2.477      
                     
                76.711       76.025       76.537       70.985       170.002       71.900
                     
LASTEN                            
Predikantskosten              41.203       46.000       42.086       33.000         17.086       40.000
Gastpredikanten               5.025         5.200         9.067         9.000           9.454         5.000
Pastoraat en erediensten              2.798         2.050         3.577         2.090           3.653         2.050
Kerkomroep en -telefoon             1.063         1.000            819         1.020              848            850
Kantinekosten                  612            750            304            770              137            300
Onderhoud gebouwen/pastorie             4.383         2.100         2.810         2.140           8.945         2.000
Verzekering/belasting              2.684         2.450         3.130         2.500           3.052         2.500
Energie                 5.540         5.800         6.423         6.500           3.712         6.000
Administratie en contributies             1.180         1.400         1.451         1.500           2.415         1.500
Bijdrage classis -landelijk             6.008         5.800         4.260         5.890           4.109         6.000
Afgedragen collectes                 491            750            612            750              279            650
reservering groot onderhoud             2.000         2.000         2.000         2.000           2.000         2.000
Positief exploitatieresultaat              3.724            725           3.825       114.311         3.050
                76.711       76.025       76.537       70.985       170.002       71.900
                     

Diaconie
Toelichting /verantwoording jaarrekening Diaconie 2020

Het jaar 2020 was een jaar dat anders is gelopen dan we gedacht hadden. Het Corona virus heeft ons leven en het Kerkelijk leven flink veranderd. Ondanks het Corona virus hebben toch vele gemeenteleden hun collectegeld digitaal overgemaakt naar de Diaconie / Kerk. De collectes / giften zijn zelfs iets hoger dan afgelopen jaar. Onze hartelijke dank hiervoor.
Voor ons Diaconie project ''Inloophuis Toon'' hebben we via een collecte en mensen die structureel geld overmaken aan het einde  van het jaar een mooi bedrag kunnen overmaken. Ze waren er erg blij en dankbaar voor. We hebben voor dit jaar een nieuw Diaconie project gekozen: ''Hospice Francinus de wind''
De voedselbank ''De Rijglaars'' waren zeer verheugd met de bijdrage die ze van ons hebben mogen ontvangen. Dit jaar hebben we meer uitgegeven aan goede doelen. Deze 4 goede doelen hebben elk €500,- mogen ontvangen en waren zeer verheugd met deze gift.
Over de Bijbelse dagboeken hebben we vorig jaar veel positieve reacties ontvangen, daarom hebben we er dit jaar ook voor gekozen om alle gemeenteleden een Bijbels dagboek te geven.
We sluiten het jaar wel af met een nadelig exploitatiesaldo maar dat komt omdat we extra goede doelen hebben gesteund.
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor hun hulp in het afgelopen jaar en zijn wij er trots op dat onze gemeente heeft laten zien dat wij solidair zijn met onze medemens.
Diaconie Kerk ''de Brug''

 
BALANS 2018 2019 2019 2020
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting
         
ACTIVA        
         
Vorderingen 959         500 606         500
Geldmiddelen 8.207      8.643 9.731     10.219
         
         
Totaal activa      9.166      9.143     10.338     10.719
         
PASSIVA        
         
Vermogen 7.992      8.103      8.103     10.219
         
Resultaat boekjaar 111         540 2.116             -
         
Eigen vermogen 8.103      8.643 10.219     10.219
         
Schulden 1.063         500 119         500
         
Totaal passiva      9.166      9.143 10.338     10.719

terug