ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o. ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o.

Gegevens van gereformeerde Kerk De Brug, een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:                         Gereformeerde kerk ‘De Brug’ van Sprang-Capelle e..o. 
Telefoonnummer:                 0416 279790 
RSIN/Fiscaal: nummer:          003053118
Website adres:                     www.pkndebrug.nl
E-mail:                               
Bezoekadres:                       Heistraat 4
Postcode:                            5161 GG 
Postadres:                           Vermeerstraat 6
Postcode                             5161 EZ
Plaats:                                 Sprang-Capelle
 
De Protestantse Kerk de Brug te Sprang-Capelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Sprang-Capelle.
 
Samenstelling bestuur.
 
De kerkenraad vormt het verantwoordelijke orgaan van Gereformeerde kerk ‘De Brug’. 
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderling-voorzitter, de ouderling-scriba, ouderlingjeugd, 4 ouderlingen-pastoraat, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. 
Het moderamen wordt gevormd door de ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, voorzitter kerkrentmeesters, een diaken en een sectie-ouderling.
De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. 
  
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie
11, art. 3).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1        - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig
                               haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
                               en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
                               delend in de aan Israël geschonken verwachting,
                               uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2        - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
                               kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
                               horen en te verkondigen. 

3        - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de
                                kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
                                enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en
                               dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
                               Geest.

  
Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Beleidsplan Kerk De Brug
Uitgangspunt - Actief verbonden:
Er zijn een aantal ontwikkelingen die ook aan onze gemeente niet voorbij gaan.
-          Er is sprake van vergrijzing.
-          De financiën van onze kerk zijn niet toereikend voor een 100 %
                 predikantsplaats.

-          Werving van ambtsdragers zal steeds moeilijker worden.
-          Veel kerkleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de voor de kerk
                 noodzakelijke taken.

 
Samenstelling kerkenraad, met minder meer:
Bij een teruggang van de predikantsplaats zal het pastoraat vanuit de gemeente versterkt moeten worden. Door vergrijzing zal het werven van ambtsdragers steeds lastiger worden terwijl er meer behoefte is aan pastorale ondersteuning. Vermindering van het aantal secties, om zo het aantal ambtsdragers te kunnen reduceren, vergroot het werkgebied en zal een hogere drempel vormen voor nieuw te werven ambtsdragers. De huidige indeling van de gemeente in secties op basis van geografische grenzen, is dan ook achterhaald. Omdat de behoefte aan pastorale en diaconale begeleiding voor de diverse leeftijdsgroepen zeer verschillend is, valt een categorale invulling van het ambt te overwegen. 
 
- Senioren: Deze groep heeft veel behoefte aan aandacht vanuit de kerk.
     Om hieraan invulling te geven zouden twee senioren ouderlingen en
     twee senioren diakenen kunnen worden aangesteld. Deze
     ambtsdragers vervullen dan de kern van een team dat wordt aangevuld
     met gemeenteleden die de rol van pastoraal of diaconaal medewerker
     op zich nemen. Hiervoor zouden oud ambtsdragers kunnen worden
     gevraagd. Deze medewerkers zouden op één of andere manier officieel
     benoemd en bevestigd kunnen worden.

-  Jeugd: Deze groep moet actief betrokken gehouden worden bij de
      gemeente. Dit zou de taak van een jeugdouderling en jeugddiaken
      kunnen zijn. De jeugddiaken kan tevens de rol van werelddiaken
      vervullen. Bij de invulling van deze taak moet actief gezocht worden
      naar samenwerking met andere gemeentes in de regio. Tevens kan
      onderzocht worden in hoeverre projecten als ‘World servants’
      inpasbaar zijn in onze gemeente en hoe die kunnen leiden tot een
      activering van de gemeente. 

-   Tussengeneratie: Voor deze groep lijkt één ouderling en één diaken
      genoeg. De tussengroep heeft behoefte aan groot huisbezoeken en
      niet zo zeer aan individuele huisbezoeken. 

 
Samenwerking:
Bij de terugloop van het ledental, het kerkbezoek, de collecte opbrengst en VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) is zelfstandigheid van onze gemeente op den duur niet realistisch. Samenwerking moet worden onderzocht waarbij zowel de zusterkerken in Sprang als Waalwijk in het vizier moeten komen. Hierdoor kunnen bestuurlijke taken worden gedelegeerd aan een algemene kerkenraad zodat de wijkkerkenraad zich meer kan richten op pastorale en diaconale taken. De bestaande samenwerking in de PGML verder uitbouwen: jeugdwerk, toerusting, diaconie, ZWO en kerkrentmeesters.

 
Aandachtspunten:
Tijdens de gesprekken zijn diverse punten naar voren gekomen die meerdere gemeenteleden zouden kunnen activeren:
-  Stageprojecten voor jongvolwassenen binnen de kerkelijke organisatie
    (pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters) onder het motto; onbekend
    maakt onbemind, jong geleerd is oud gedaan. 

-  Collecteren door gemeenteleden op de galerij.
-  Regelen van vervoer voor hen die door hun leeftijd of andere oorzaken
    niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.


Algemene aandachtspunten:
-      Gericht zoeken naar nieuwe aanwas van organisten en de
               cantor, zodat bij terugtreden opvolging geregeld is.

-      Reactiveren van activiteiten commissie.
-      Jongeren hebben eigen muziekvoorkeuren, eventueel in
               samenwerking binnen PGML onderzoeken.

 
Het moderamen heeft twee taakgroepen ingesteld om een uitwerking voor de werkwijze aan te reiken:
-          Onderzoeken of versterking van pastoraat & diaconaat bereikt
                 kan worden door een categoriale benadering van het ambt.
                 Indien gewenst het uitwerken van het taakmodel.

-          Onderzoeken welke samenwerking met andere gemeenten in
                 de regio mogelijk en wenselijk zijn in het licht van de
                 toekomstige ontwikkelingen.  

 
Een verder profiel en de daarbij behorende activiteiten van de Brug kunt u vinden met deze link: www.pkndebrug.nl/profielschets
 
Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
Vrijwilligers zonder ambt of bestuursfunctie hebben een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
 
De restauratie van de kerk is afgerond en wij mogen blij zijn met een fijn gebouw dat nog jaren vooruit kan na alle aanpassingen.
De kerkrentmeesters zullen nog de laatste zaken afwerken en misschien hier en daar iets aanpassen.
Er zijn tot nu toe geen eigen financiën gebruikt die waren vrijgemaakt voor eventuele noodzakelijke kosten. De subsidieverleners zullen nog laten weten of de subsidies definitief verleend worden na het aanbieden van het eindrapport.
 
De contacten met ’s Gravenmoer en Waalwijk lopen veelal via de PGML (Protestantse gemeente Midden-
Langstraat)
Op Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 2017 waren onze “broeders en zusters” uit ’s Gravenmoer te gast voor een gezamenlijke kerkdienst. Veel eigen gemeenteleden maar ook Gereformeerd ’s Gravenmoer was goed vertegenwoordigd.
             
Door alle vrijwilligers, en dit zijn er vele, hebben weer vele activiteiten doorgang kunnen vinden. Hierbij denken wij aan de kookclub, de verzorging van de koffieochtenden na de dienst, de woensdagmorgen voor een gezellige inloop, de kerstmarkt en niet te vergeten de activiteiten voor de jeugd. Jeugdkerk, bijeenkomsten via de PGML, oppasdienst en de nevendiensten (peuterdienst voor de allerjongsten) Door al onze vrijwilligers slagen wij erin om “De Brug” een levendige gemeenschap te laten zijn en dit ook te behouden.
 
Het verscherpt toezicht door de PKN-toezichthouder (RCBB) is dit jaar niet meer van kracht. Onze predikant is vanaf 1 januari 2017 voor 50% werkzaam in de gemeente.  Af en toe lopen we tegen problemen aan omdat de eigen predikant geen bijzondere diensten kan doen vanwege andere preekbeurten. 
 
Wij kijken evenwel terug naar de positieve zaken die het afgelopen jaar weer zijn uitgevoerd. 
Het blijvend werken aan een levendige gemeente is ons doel. Liefde en betrokkenheid kunnen wij hierbij niet missen, het is de basis van ons kerkzijn.
 
Ledenbestand.
Het ledenbestand telt per 28-12-2017: totaal 366 leden. Bestaande uit 241 belijdende leden, 108 doopleden en 17 leden zonder doop of belijdenis.
In 2017 zijn 3 personen overleden.
2 kinderen zijn geboren en gedoopt. 2 kinderen zijn geboren en worden in het jaar 2018 gedoopt.
 
Diensten
Onze zondagse eredienst trekt nog steeds genoeg trouwe bezoekers. Hun aantal wordt minder. Oorzaken; overlijden, vergrijzing, kerkverlating. We mogen ook nieuwe leden begroeten die hun plaats innemen in het midden van de gemeente.
Omdat de predikant nog voor 50% voorgaat in de erediensten zijn er veel gast predikanten. Hulde aan de preekvoorziener die iedere zondag weer zorgt dat de preekstoel bezet is.
 
Dit jaar hebben we op 25 juni, de ruilzondag van predikanten binnen de PGML-gemeenten, ds. De Graaf van de Protestantse kerk Waalwijk mogen begroeten en onze eigen predikant was te gast in de Gereformeerde kerk te ’s Gravenmoer.
 
Wat betreft de begeleiding van de gemeentezang hebben we geen klagen, maar liefst 4 organisten begeleiden bij toerbeurt de gemeentezang. Soms is er een dienst met muzikale opluistering van instrumenten, een jeugdkoor, of de cantorij die haar medewerking verleent.
 
Op zondag 5 november werd in een feestelijke dienst de Heilige Doop bediend aan Eden Melis en Fenne Heijda, een hoogtepunt in onze geloofsgemeenschap. In deze dienst was ook aandacht voor Kerk-SchoolGezin, mede voorbereid door de plaatselijke scholen.
In 2018 zullen Pieter Wijnstroom en Silvan Korver worden gedoopt.
 
Bij de kindernevendiensten loopt het aantal kinderen terug. De leiding heeft iedere zondag de kinderen weer de verhalen uit de Bijbel verteld. De projecten worden zeer gewaardeerd en b.v. het paasproject is met behulp van meerdere gemeenteleden opgezet.
Op de eerste zondag van de maand verzorgt een groep ouders van zeer jonge kinderen een peuterdienst. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en er wordt een eenvoudig knutselwerkje gemaakt. De ouders willen deze activiteiten in het nieuwe seizoen voortzetten. De zondagse jeugdkerk die p.m. 6 keer per jaar plaatsvindt in een van de lokalen van onze kerk wordt door veel jeugdige leden bezocht. Zij voelen zich hier aangesproken door de aanpak van de leiding van deze diensten.
 
Op 29 januari en 5 november waren de jaarlijkse Kerk-School-Gezin diensten. De dienst op zondag voleinding op zondag 26 november was een mooie stijlvolle dienst, waarbij emoties een verbindende rol kunnen spelen
Naast de zondagse diensten waren er de diensten op Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid en enkele zangdiensten. De vesperdiensten kende een redelijk aantal bezoekers. Het nieuwe kerkseizoen 2017/2018 vol ontmoetingen en activiteiten is begonnen op zondag 24 september 2017 met een Amerikaans ontbijt, en tijdens de dienst een geïnspireerde band: genaamd “Rise Up”
 
Zondag 24 april hebben de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente Sprang een tentdienst georganiseerd. Door de voorganger de heer ds. Kollenstaart werd in gesprek gegaan met de kinderen over het thema: Inburgeren in het koninkrijk van God. De belangstelling was weer zeer groot.
Samenspreken over geloof is belangrijk, het stimuleert om als Christen in de samenleving aanwezig te zijn.
 
Huwelijk: Vrijdag 16 juni hebben Armando Lagrouw en Lotte Kimpel hun kerkelijk huwelijk gevierd in kerk “De Brug” een dienst waarin Lotte en Armando samen om Gods zegen hebben gevraagd met familie en vrienden om hen heen. Liefde, en vertrouwen spreken zij uit.
Op 27 oktober hebben Henk Molendijk en Ineke Troost hun burgerlijk en kerkelijk huwelijk in kerk “De Brug” mogen vieren. In de kerkdienst werd met het bruidspaar de dankbaarheid geuit en met en voor hen om Gods zegen gevraagd. Op verzoek verleende de cantorij haar medewerking.
 
Ons kerkgebouw blijft de status van trouwlocatie voor burgerlijke huwelijken behouden. 
 
Avondmaalsvieringen. In het jaar 2017 is vijfmaal het Heilig Avondmaal gevierd. Een open viering door de banken. Het bezoek aan deze diensten is constant met misschien een heel lichte stijging van deelname. Op Witte Donderdag wordt traditioneel in een kring voor in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd. 
 
Vergaderingen: Om binnen een kerkelijke gemeente een goede structuur en organisatie te houden is er overleg en vergaderen nodig. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. De kerkenraad neemt in haar vergadering de besluiten, met een vaste notulist.  Deze vergaderingen hebben ook nut om de onderlinge ontmoeting en inspiratie van de leden van de kerkenraad te bevorderen.
Men leert elkaar beter kennen en gedachten kunnen onderling worden gedeeld. In 2017 vonden de   volgende vergaderingen plaats:
Het moderamen:                      11 maal
Het pastoraat:                           04 maal
De Diaconie:                             06 maal
Kerkrentmeesters:                     04 maal
Gemeentevergadering:              01 maal
De kerkenraad:                          06 maal 
 
Op woensdag 05 april was er de jaarlijkse gemeente-vergadering.
Tijdens deze vergadering werd teruggekeken op de activiteiten van het voorbije jaar en de stand van de financiën. Na de pauze werd gesproken over de toekomst van onze kerk.
 
Ambtdragers; In 2017 werd afscheid genomen van zr. Janette Verhagen als pastoraal ouderling, van zr. Jeanette van Oversteeg als diaken en van zr. Elise Noorlander als jeugdouderling. God heeft je geroepen om met je talent een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van de kerk. Heel veel dank voor trouw en inzet en tijd en voor de liefde aan de gemeente geschonken. Als nieuwe ambtsdrager is br. Robert Nederveen bevestigd als diaken.                                                     
 
Senioren: De activiteiten voor de senioren bestond ook dit jaar weer uit een senioren dag met een optreden van Marie van de Middelhaai, die van alles vertelde over de eerste helft van de 20ste eeuw.   En het senioren kerstfeest. Allebei de dagen worden door de diaconie voortreffelijk voorbereid en uitgevoerd.  Iedere eerste woensdag van de maand stonden de deuren van De Brug open voor ontmoeting. Op deze ochtenden wordt onder het genot van een kopje koffie lief en leed gedeeld en in een goede sfeer met elkaar gepraat.                                                                                                                                                                       
 
Jeugd: De nieuwe opzet voor de jeugd krijgt in 2017 zijn contouren, o.a. op zondagmiddag 19 maart een
Youth4Bridge middag, een jeugdkerk XL.                                                                                                   
Het jeugdwerk blijft gekoppeld aan de kerkdienst (kindernevendienst en jeugdkerk.) De jeugdraden binnen de PGMLgemeenten, met Brenda Kerkdijk als voorzitter, zijn dit jaar gestart met een nieuwe jeugdwerker Arjen van Gent. Op 30 september was er een schitterend sportevent. Het thema voor dit seizoen is kleur bekennen, waarbij de jeugd wordt uitgedaagd om voor het geloof te durven uitkomen.
Catechisatie: Hieraan hebben in 2017 hebben gemiddeld 12 jongeren deelgenomen. Er waren dit jaar geen deelnemers die belijdenis hebben afgelegd. Op 21 mei zijn in een mooie dienst en met medewerking van het koor/band Living Words, de catechese avonden van 2017 afgesloten                                       
 
Cantorij: In 2017 zijn de kerkdiensten weer enkele malen opgeluisterd door zang van de cantorij onder leiding van Corine Vreeken. Ook aan de “gewone diensten” werd meegewerkt, dus niet alleen de feestdagen.
 

Webteam: en Beamerteam: De website www.pkndebrug.nl en de wekelijkse dienst die op de beamer is te volgen wordt door enthousiaste vrijwilligers in stand gehouden. Verschillende vrijwilligers hebben zich aan het eind van het jaar aangesloten om de taak van de toen nog 2 vaste krachten van het Beamerteam te versterken Verslagen en foto’s van activiteiten, alsmede algemene informatie worden op levendige wijze gepresenteerd. Op de website en het scherm van de beamer zijn steeds vaker verrassende beelden te zien die de preek ondersteunen. Fijn dat deze teams zo enthousiast betrokken zijn bij de gemeente                              
 
Zondagsbrief: Iedere zondag wordt u welkom geheten door een lid van de kerkenraad met het uitdelen van de zondagsbrief. De brs. Ad Wagemakers en Henk Hoogendoorn zijn hiervoor verantwoordelijk. Het is voor de kerkenraad en voor u een zeer fijn gevoel om elkaar op de zondagmorgen te mogen begroeten.                         
 
Kontakt: 10 maal per jaar krijgt u “Kontakt” in de brievenbus. Veel leden geven aan dat zij op deze manier graag op de hoogte willen worden gehouden van het wel en wee in de gemeente. Tevens wordt het blad gebruikt voor informatie en bezinning. Veel waardering verdient de redactie en degenen die iedere keer weer zorgen voor de verspreiding.                                                                                    
 
Activiteitencommissie: Ook al zijn er geen rommelmarkten meer die door de activiteitencommissie worden verzorgd toch verzet de commissie nog heel veel werk o.a. bij de kerstmarkt op vrijdag 8 december in kerk “De Brug” die dit jaar weer op veel belangstelling mocht rekenen. De opbrengst van    € 3000 wordt verdeeld over de ZWO, Kerk, Hospice en het Toon Hermans huis.                                                   
 
Regionale samenwerking: 11 PKN –gemeenten binnen de Protestantse gemeenten Midden-Langstraat werken steeds verder aan een structuur om te komen tot overleg en samenwerking. De verschillende geledingen zoals predikanten, jeugdraden, diaconieën en kerkrentmeesters hebben onderling contacten.                        
Vorming en Toerusting is een vorm waarin al heel veel wordt samen gewerkt. Binnen de PGML tonen we over en weer belangstelling.  Bovendien stemmen we onze standpunten richting de burgerlijke overheid onderling af.
  
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Verplicht Vrijwillige Bijdrage (VVB) gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
  
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van de jaarrekening van zowel de kerk als de diaconie:
Geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het vorige jaar  Geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar
 
Kerk
In 2017 laat de jaarrekening een iets minder mooi resultaat zien dan wat op grond van de begroting mocht worden verwacht.
Iets minder mooi betekent nog altijd wel dat onze kerk sinds jaren weer eens zwarte cijfers in plaats van rode cijfers heeft kunnen schrijven!
Door een aantal rouw- en trouwdiensten was er een hogere huuropbrengst.
De opbrengst van de Vaste Vrijwillige Bijdrage was iets hoger dan begroot, bijna alle leden van onze gemeente dragen hieraan bij. In de begroting van 2018 wordt daarom uitgegaan van een minder snelle daling dan landelijk door de PKN wordt aangegeven. Wel moet onder ogen worden gezien dat er al jaren sprake is van een negatieve tendens betreffende de opbrengsten van de VVB.
De collectes leveren dit jaar iets meer op dan verwacht en zijn ten opzichte van 2016 haast gelijk gebleven.
Ook dit jaar mochten we weer een aantal giften ontvangen. 
Dat de rente historisch laag staat zien we terug in de vergoeding die we dit jaar hebben ontvangen. De uitgaven vielen dit jaar hoger uit dan wat was begroot, een vergelijk met 2016 is in verband met het gewijzigde parttime dienstverband van onze predikant lastig te maken.
De overschrijding van de kosten wordt geheel veroorzaakt door de hogere predikantskosten dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. Als we de predikantskosten buiten beschouwing laten, lagen de uitgaven ruim binnen de begroting.
De overschrijding van de predikantskosten wordt enerzijds veroorzaakt door een onjuist opgestelde begroting anderzijds door een te late melding bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) waardoor de kosten van de predikant niet juist zijn berekend. 
De hogere kosten bij het pastoraat en erediensten worden onder meer veroorzaakt door hoge printkosten van de Zondagsbrief/ liturgieën en het regelmatig optreden van koren e.d.
Het effect dat met de vervanging van de verwarmingsketel in de kerk de kosten structureel lager zijn geworden is door de veelheid van andere factoren niet vast te stellen.

 
          resultaat begroting resultaat begroting
          2016 2017 2017 2018
BATEN                
Verhuur gebouwen  (incl. pastorie)   9681 9000 9858 9550
Vaste vrijwillige bijdragen     60858 57000 58700 57000
Collectes kerk       4971 4250 4809 3750
Collectes onderhoud       1409 1530 1321 1500
Collectes exploitatie       3771 3100 3833 3100
Af te dragen collectes     681 750 670 750
Giften         1738 1000 1510 1000
Rente         206 383 53 36
Toevoeging onderhoudsfonds         0  
Overige baten (verj.fonds/act.comm.)   842 500 1381 250
Negatief exploitatieresultaat     15291   0  
              0  
          99448 77513 82135 76936
                 
LASTEN                
Predikantskosten       76762 35455 44414 46250
Gastpredikanten       2638 4450 4630 4000
Pastoraat en erediensten     1858 2020 2568 2020
Kerkomroep en -telefoon     979 1900 917 1000
Kantinekosten       625 800 1329 800
Onderhoud gebouwen/pastorie     1440 2090 1788 2100
Verzekering/belasting     2102 2450 2423 2450
Energie         5135 6250 5149 6000
Administratie en contributies     1113 1250 2004 1250
Bijdrage classis -landelijk     6115 6000 5148 5750
Afgedragen collectes       681 750 670 750
reservering groot onderhoud       2500 2500 2000
Positief exploitatieresultaat       11598 8595 2566
          99448 77513 82135 76936
 
 
Diaconie
Het jaar 2017 is voor de diaconie stabiel geweest. Er is een winst van €394 gemaakt en zoals vorig jaar aangegeven, is er veel geld besteed aan de seniorendag. Hierdoor is er aan het einde van het jaar geen extra geld gegaan naar andere goede doelen, wat vorig jaar wel mogelijk was. Opvallend is dat er minder geld is ontvangen dan de jaren ervoor, maar we willen u hartelijk bedanken voor alle steun die we hebben kunnen geven aan de medemens.
Volgend jaar hopen we meer geld over te kunnen houden, zodat er aan het einde van het jaar weer geld kan worden gegeven aan verschillende goede doelen. Hierdoor zullen de uitgaven dus afnemen voor de senioren dag. 
Wij willen iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de gaven van het afgelopen jaar en hopen dat u dit ook het komende jaar weer zult blijven doen, zodat de medemens in nood zoveel mogelijk ondersteund kan worden. 
 
Diaconie : Baten en Lasten realisatie realisatie realisatie begroting
Baten 2015 2016 2017 2018
Collecten 2.136 2.834 3.030 2.500
Collecte diaconaal aand. binnenland 264 542 96 125
Collecte missionair aand. binnenland 209 190   100
Quotum     156 180
Collecte KIA 40 dagen tijd   218    
Collecte Act. Goed Doel 836      
Rente - kosten 20 45 18 25
Giften 50 259 120 100
Project Diaconie 276 217 203 250
Kerstpot 143 156    
Seniorendag netto     650 400
Nadelig exploitatiesaldo 159      
  4.093 4.461 4.273 3.680
Lasten realisatie realisatie realisatie begroting
  2015 2016 2017 2018
Diaconaal quotum 739 775 811 847
Afdracht diaconaal aand. binnenland 405 542 188 200
Afdracht diaconaal aand. binnenland 250 190   100
KIA 40 dagen tijd   218    
Sub totaal 1394 1725 999 1147
Afdracht Act. Goed Doel 836     pm
Afdracht Project Diaconie 405 497 203 300
Kerstpot 143 156    
Giften / Steunaanvragen 800 814 1.047 500
Seniorendag netto 220 30 1.371 600
Senioren Kerstfeest 84   104  
Avondmaalsksoten 97 63 109 110
Overige en bank kosten 115 110 46 50
Voordelig exploitatie saldo   1066 394 973
  4093 4461 4273 3680
terug