ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o. ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o.

 

Gegevens van gereformeerde Kerk De Brug, een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:                  Gereformeerde kerk ‘De Brug’ van Sprang-Capelle e..o.
Telefoonnummer:         0416 279790 
RSIN/Fiscaal: nummer: 003053118
Website adres:             www.pkndebrug.nl
E-mail:                          scriba@pkndebrug.nl 
Bezoekadres:                Heistraat 4
Postcode:                     5161 GG 
Plaats:                          Sprang-CapelleDe Protestantse Kerk de Brug te Sprang-Capelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Sprang-Capelle.
 
Samenstelling bestuur.
 
De kerkenraad vormt het verantwoordelijke orgaan van Gereformeerde kerk ‘De Brug’. 
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderling-voorzitter, de ouderling-scriba, ouderlingjeugd, 1 ouderling-pastoraat, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. 
Het moderamen wordt gevormd door de ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, voorzitter kerkrentmeesters, een diaken en een sectie-ouderling.
De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. 
  
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie
11, art. 3).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1        - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig
                               haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
                               en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
                               delend in de aan Israël geschonken verwachting,
                               uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2        - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
                               kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
                               horen en te verkondigen. 
3        - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de
                                kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
                                enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en
                               dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
                               Geest.
  
Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Beleidsplan Kerk De Brug
Uitgangspunt - Actief verbonden:
Er zijn een aantal ontwikkelingen die ook aan onze gemeente niet voorbij gaan.
-          Er is sprake van vergrijzing.
-          De financiën van onze kerk zijn niet toereikend voor een 100 %
                 predikantsplaats.
-          Werving van ambtsdragers zal steeds moeilijker worden.
-          Veel kerkleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de voor de kerk
                 noodzakelijke taken.


JAARVERSLAG 2021

Het is een jaar later en nog is het Corona virus niet ingedamd. Momenteel is er een kleine lockdown. Activiteiten en winkels sluiten om 5 uur. Gelukkig is het wel mogelijk om de zondagse diensten te houden met 50 personen en strikte regels zoals: afstand bewaren en mondkapjes op tijdens het  bewegen en niet zingen. Juist in deze tijd waarin we normaal gesproken voor de geboorte van Jezus Christus op een bijzondere wijze vier met een kerstmarkt, een koor en een feestelijke kerkdienst. Dit alles hebben we helaas moeten schrappen. Een teleurstelling voor velen maar om het Corona virus te bedwingen is het nodig.

     Ledenbestand
Op 1 januari 2022 zijn er 200 belijdende leden en 111 niet belijdende leden en kinderen verbonden aan onze kerk.
D
De preekvoorziener heeft veel moeten bellen, schrijven en contacten moeten leggen om iedere week weer de plaats op de preekstoel in te laten nemen door een gastpredikant. Het is hem iedere keer weer gelukt. Hulde hiervoor.
Voor het pastoraat waren de bezoekmogelijkheden beperkt. Veel contacten zijn gedaan per telefoon, de zondagse bloemengroet of het sturen van een kaartje.
Wij kijken terug op een vreemd jaar met Corona, maar ook met mensen die hard hebben gewerkt om van deze tijd nog iets goeds te maken.
Met ons allen zullen we blijven werken aan een vitale, levendige gemeente van Chtistus.
Ledenbestand:
Op 1 januari 2021 zijn er 327 personen lid van onze kerk.
Diensten:
Tot half maart 2020 ij n xe diensten in ons kerkgebouw normaal verlopen. Toen kwam de Corona en moest de kerkenraad besluiten om de richtlijnen van de PKN te volgen.
Dit betekende niet zingen tijdens de diensten en voldoende afstand houden van elkaar, anderhalve meter. Maar ook mochten er geen kerkleden aanwezig zijn alleen degenen die in de dienst betrokken waren bij de uitvoering van de benodigde taken. Wij denken dan aan predikant, ouderling, diaken, koster en organist.
De toezending van de zondagsbrief werd uitgebreid naar zoveel mogelijk gemeenteleden, later werd de beamerpresentatie toegevoegd. De gemeenteleden konden digitaal luisteren. In het kerkgebouw werden aanpassingen gedaan, minder stoelen zodat de gangpaden breder werden en op die manier werd een loopzone van anderhalve meter gecreëerd.
Ontsmettingsmiddelen werden geplaatst en gastheren wezen de leden die aanwezig moesten zijn erop hoe zich te gedragen. In juni werd het coronavirus minder heftig en mochten eerst 100 en daarna 30 gasten aanwezig zijn tijdens de dienst. Bij 30 personen was aanmelding nodig per zondag.
Maar dit duurde maar enkele maanden.
Per 1 december kondigde de regering een mondkapjesplicht af. Bij binnenkomst en lopen naar de zitplaats is dragen verplicht, als je eenmaal gezeten bent mag het kapje afgezet worden.
Na 15 december waren we weer terug bij af, geen extra mensen in de kerk, niet zingen.
Op gepaste wijze met alleen familie van de 11 overledenen in 2020 werd op Eeuwigheidszondag 22 november 2020 een herdenkingsdienst gehouden.
Heer herinner u de namen van hen die gestorven zijn.
Op het moment van schrijven wordt er gewerkt aan het geven van een injectie tegen de ziekte. Misschien kunnen we dan over een paar maanden weer gewoon een kerkdienst houden.
Wat hebben we de contacten en het samen vieren gemist.
Doop:
In 2020 zijn er binnen de kerk geen kinderen geboren en gedoopt.
Peuter-en jeugddiensten:
In 2020 hebben we weinig kunnen organiseren voor de kinderen en de jongeren door de beperkende maatregelen. Kindernevendienst en peuterdienst is stilgelegd en de jeugdkerk kon niet doorgaan. We hebben geprobeerd om de jeugd betrokken te houden maar dit is lastig als je elkaar niet ziet en niet lekker kunt kletsen. We hopen in 2021 op herstel en betere tijden.
Er zijn in 2020 wel 2 Kerk-School-Gezin diensten geweest, op 26 januari een normale dienst en op 8 november een dienst alleen voor gezinnen met kinderen.
De jeugdraad heeft de ouders met jongere en oudere kinderen een uitnodiging gestuurd om het thema van de dienst bekend te maken zodat digitaal en met de aanwezige leden een mooie ochtend gevierd kon worden.
Verder zijn de projecten rond Pasen en Kerst wel digitaal aan de kinderen aangeleverd. Er is een map gemaakt waar de werkjes en verhalen per zondag in bewaard kunnen worden. Via leuke foto’s van de ouders konden we de kinderen aan het werk zien thuis Via de foto’s op de beamer kon iedereen een beetje verbonden blijven met de kinderen in de gemeente.
Gelukkig hebben we 13 september wel de startzondig in het klein kunnen vieren. Voormalig predikant ds. D. Knibbe was voorganger. Hij is het seizoen mooi gestart met een verkondiging waar muziek in zat. De rode draad was dat we moeite hebben om tevreden te zijn. Het is niet gauw goed.
Het thema van de landelijke startzondag was “het goede leven”. Het voelde zeer vertrouwd. Een groep van 15 gemeenteleden heeft in de middag een fietstocht gemaakt.
In kleine groepjes werd in de rustpauze gepraat over enkele stellingen.
Een bijzonder jaar waarin veel niet kon maar waar we ook wel dingen gedaan hebben die we anders niet zouden doen. Wat hebben we de contacten en het samen vieren en beleven gemist.
Avondmaalsvieringen:
4 vieringen zijn er gehouden, inclusief Witte Donderdag. De diaconie is erin geslaagd om deze vieringen verantwoord, volgens de corona richtlijnen, te laten verlopen.
Vergaderingen:
Door de crisis zijn de vergaderingen onregelmatig uitgeschreven. Soms met een extra ondersteuning van niet ambtsdragers. Gezamenlijk hebben we getracht om de regels van de PN en de classis predikant goed op te volgen. Door het gezamenlijk optrekken is het gelukt om de structuur en organisatie van de ontstane situatie te regelen.
Er is zoveel mogelijk aandacht geschonken aan de gemeenteleden, hen ontmoeten was onmogelijk, maar bijzondere gebeurtenissen zijn in de zondagsbrief genoemd.
Op woensdag 9 september hielden we de jaarlijkse gemeenteavond. Deze was uitgesteld in verband met de corona uitbraak. Tijdens deze vergadering werd door de penningmeesters verslag gedaan van hun werkzaamheden in 2019.
De kascommissie heeft na controle goedkeuring verleend aan de aangeleverde stukken. Na de pauze heeft de voorzitter van de kerkrentmeesters uitleg gegeven over de mogelijkheden, financieel en praktisch, en de wijze van omgaan met de ontstane vacature na het emeritaat van dominee Bol.
Senioren:
Helaas heeft de Corona ook hier roet in het eten gegooid. Het geliefde koffiedrinken op de eerste zondag van de maand ging niet door. Ook de koffieochtenden op woensdag moesten worden gestaakt.
Het seniorenkerstfeest was dit jaar ook niet mogelijk, geen contacten vanwege anderhalve meter afstand. De diaconie heeft de ouderen verrast met een Bijbelse dagkalender 2021 en een attentie voor de kerst.
Kontakt:
Gelukkig konKontakt wel 10 keer uitkomen dit jaar. Veel informatie over de kerk, diensten en andere fijne artikelen zijn door de redactie onder de aandacht gebracht.
Veel hulde aan het team en de verspreiders hiervan. Velen hebben hierdoor de band met de kerk gevoeld.
Activiteiten:
Ook hier weinig mogelijkheden tot activiteiten. Geen open deur van de kerk op woensdagmorgen. Het spelen op het harmonium op de gesloten afdeling van Elzenhove kon ook geen doorgang vinden.
Voor de jaarlijkse kerstmarkt is door de commissie een lumineus idee omgezet in een daad. Online of per brief konden de gemeenteleden soep, stamppotten of kerststukjes bestellen. Door hen is keihard gewerkt om de bestellingen klaar te maken en te bezorgen bij de koper.
Regionale samenwerking:
Hiervoor waren dit jaar weinig mogelijkheden. In het voorjaar is er een vergadering geweest. De negen Protestantse gemeenten in de regio Waalwijk moesten zorgen dat de zaken binnen hun eigen kerk bleven draaien. Wel konden we een beroep doen op predikanten b.v. bij extra diensten zoals begrafenissen.
Dit jaar zijn er weinig contacten onderling geweest. We proberen wel via het toesturen van de kerkbladen van de verschillende kerken enigszins op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten.
Jeugd:
Complimenten aan de jeugdraad. Zij hebben keihard gewerkt om bij de verschillende activiteiten zoals projecten bij Pasen Kerst de ouders en kinderen te voorzien van de nodige materialen. Diditaal kon er zo worden meegeleefd. Het kinderkerstfeest vond in beperkte kring plaats met alleen de ouders van de kinderen. De jeugddiensten, kindernevendienst en de kinderoppas kon alleen de eerste twee maanden doorgang vinden.
Catechese:
Dit is dit jaar niet gegeven. In de eerste plaats door het niet hebben van een eigen predikant. Maar ook gooide de Corona roet in het eten.
Cantorij:
Geen zangavonden en optredens in 2020 tot aller teleurstelling. Er mag niet gezongen worden in de kerk.
Webteam en Beamerteam:
Van hen is veel improvisatie gevraagd dit jaar, in het bijzonder bij de diensten online. In december werd een nieuwe geluidsinstallatie met camerabeelden geïnstalleerd.
Iedereen is hier zeer over te spreken. Het geluid en de beelden zijn goed. Verder is de website up-to-date met foto’s, verslagen en algemene informatie.
De scriba.

Verdere uitgangspunten:
De bestaande samenwerking in de PGML verder uitbouwen: jeugdwerk, toerusting, diaconie, ZWO en kerkrentmeesters.
 
Aandachtspunten:
Tijdens de gesprekken zijn diverse punten naar voren gekomen die meerdere gemeenteleden zouden kunnen activeren:
-  Stageprojecten voor jongvolwassenen binnen de kerkelijke organisatie
    (pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters) onder het motto; onbekend
    maakt onbemind, jong geleerd is oud gedaan. 
-  Collecteren door gemeenteleden op de galerij.
-  Regelen van vervoer voor hen die door hun leeftijd of andere oorzaken
    niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.

Algemene aandachtspunten:
-      Gericht zoeken naar nieuwe aanwas van organisten en de
               cantor, zodat bij terugtreden opvolging geregeld is.
-      Reactiveren van activiteiten commissie.
-      Jongeren hebben eigen muziekvoorkeuren, eventueel in
               samenwerking binnen PGML onderzoeken.
 
Het moderamen heeft twee taakgroepen ingesteld om een uitwerking voor de werkwijze aan te reiken:
-          Onderzoeken of versterking van pastoraat & diaconaat bereikt
                 kan worden door een categoriale benadering van het ambt.
                 Indien gewenst het uitwerken van het taakmodel.
-          Onderzoeken welke samenwerking met andere gemeenten in
                 de regio mogelijk en wenselijk zijn in het licht van de
                 toekomstige ontwikkelingen.  
 
Een verder profiel en de daarbij behorende activiteiten van de Brug kunt u vinden met deze link: www.pkndebrug.nl/profielschets
 
Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
Vrijwilligers zonder ambt of bestuursfunctie hebben een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
               
Door alle vrijwilligers, en dit zijn er vele, hebben weer vele activiteiten doorgang kunnen vinden. Hierbij denken wij aan de verzorging van de koffieochtenden na de dienst, de woensdagmorgen voor een gezellige inloop, de kerstmarkt en niet te vergeten de activiteiten voor de jeugd. Jeugdkerk, bijeenkomsten via de PGML, oppasdienst en de nevendiensten (peuterdienst voor de allerjongsten) Door al onze vrijwilligers slagen wij erin om “De Brug” een levendige gemeenschap te laten zijn en dit ook te behouden.
  
Wij kijken evenwel terug naar de positieve zaken die het afgelopen jaar weer zijn uitgevoerd. 
Het blijvend werken aan een levendige gemeente is ons doel. Liefde en betrokkenheid kunnen wij hierbij niet missen, het is de basis van ons kerkzijn.
 


  
Regionale samenwerking: 11 PKN –gemeenten binnen de Protestantse gemeenten Midden-Langstraat werken steeds verder aan een structuur om te komen tot overleg en samenwerking. De verschillende geledingen zoals predikanten, jeugdraden, diaconieën en kerkrentmeesters hebben onderling contacten.                        
Vorming en Toerusting is een vorm waarin al heel veel wordt samen gewerkt. Binnen de PGML tonen we over en weer belangstelling.  Bovendien stemmen we onze standpunten richting de burgerlijke overheid onderling af.
  
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Verplicht Vrijwillige Bijdrage (VVB) gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
  
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van de jaarrekening van zowel de kerk als de diaconie:
Geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het vorige jaar  Geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar
 
Kerk
Toelichting en verantwoording
 Kerk 2021
Door predikantskosten die flink lager uitvielen dan begroot konden we 2021 afsluiten met een positief resultaat. Het verschil ontstond door ziekte van de predikant, waardoor de post gastpredikanten weer hoger uitkwam dan begroot. De pastorie werd het gehele jaar verhuurd, de VVB liep daarentegen met een kleine € 3.000,00 terug t.o.v. 2020. Positief is de stijging in collectes; in 2020 in totaal € 5.943,00 en in 2021 maar liefst € 7.187,00. Vanwege een toename in de giften t.o.v. de begroting is voor 2022 een hoger bedrag opgenomen. Vermeld dient te worden, dat in Kontakt de giften bij collectes zijn gepubliceerd en niet die via bankoverschrijving binnenkwamen.   
Pastoraat en erediensten volgt de lijn van 2020, evenals de kerkomroep en -telefoon. Door het niet doorgaan van het koffiedrinken na de dienst konden de kantinekosten nog verder dalen.
Voor groot onderhoud, schilderwerk aan het kerkgebouw is € 6.000,00 uit de reservering groot onderhoud gehaald. Daarna is er de jaarlijkse toevoeging van € 2.000,00 weer bijgeschreven. Tevens zijn inde kerk een tweetal extra reparaties aan de verwarming gedaan en is in de pastorie de vaatwasser vervangen.
Hogere gemeentebelasting en een nabetaling aan een verzekering zorgen bij de post verzekering/belasting voor een sterkte toename.
Classis- en landelijke bijdragen zijn aan de hoge kant begroot, het bedrag ligt door terugloop van het ledental in lijn met 2020.
De begroting 2022 is eind vorig jaar opgesteld en uitgaande van een vol jaar predikantskosten komen we op een negatief resultaat van € 3.400,00. Ook het zo laag mogelijk houden van het negatieve resultaat legt nog steeds druk op inzet van gemeenteleden. VVB en collectes mogen dan niet sterk achterblijven bij de begrote bedragen. We vertrouwen er op dat we zoals het er nu uitziet snel de kerkdiensten op normale wijze kunnen hervatten en een nog hechtere saamhorigheid in het kerkzijn in Zijn Naam voor de toekomst kunnen bewerkstelligen.
Penningmeester en boekhouder

 
Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle          
                Jaarrekening 2021                
                                     
          2019 2020 2020 2021 2021 2022                
BATEN         resultaat begroting resultaat begroting resultaat begroting                
Verhuur gebouwen  (incl. pastorie)           8.869         9.600           8.359       12.500       12.600    12.500                
Vaste vrijwillige bijdragen           52.939       52.000         49.121       50.000       46.233    46.000                
Collectes kerk               5.196         3.040           3.807         3.100         5.890      3.800                
Collectes onderhoud               1.110         1.080              913         1.100            577         750                
Collectes exploitatie               3.704         3.240           1.223         3.300            721      1.500                
Af te dragen collectes                612            750              279            650              -           700                
Giften                 1.408         1.000       106.033         1.000         1.995      1.500                
Rente                        25                  -                    
Overige baten (verj.fonds/act.comm.)              222            250              269            250            249         250                
Negatief exploitatieresultaat             2.477              3.400                
                                     
                76.537       70.985       170.002       71.900       68.265    70.400                
                                     
LASTEN                                      
Predikantskosten             42.086       33.000         17.086       40.000       31.173    40.000                
Gastpredikanten               9.067         9.000           9.454         5.000         5.913      5.250                
Pastoraat en erediensten             3.577         2.090           3.653         2.050         3.831      3.500                
Kerkomroep en -telefoon                819         1.020              848            850            797         750                
Kantinekosten                  304            770              137            300              86         200                
Onderhoud gebouwen/pastorie             2.810         2.140           8.945         2.000         2.897      2.000                
Verzekering/belasting             3.130         2.500           3.052         2.500         4.526      3.000                
Energie                 6.423         6.500           3.712         6.000         5.429      6.500                
Administratie en contributies             1.451         1.500           2.415         1.500         1.341      2.000                
Bijdrage classis -landelijk             4.260         5.890           4.109         6.000         3.954      4.500                
Afgedragen collectes                612            750              279            650              -           700                
reservering groot onderhoud             2.000         2.000           2.000         2.000         2.000      2.000                
Positief exploitatieresultaat               3.825       114.311         3.050         6.318           -                  
                76.537       70.985       170.002       71.900       68.265    70.400                
                                     

Balans van gereformeerde Kerk
 
Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle          
                               
                                 
Activa   2019 2020 2020 2021 2021 2022                  
    resultaat begroting resultaat begroting resultaat begroting                  
Gebouwen en inventaris                 1                 1                 1                 1            1                  
pastorie vaste waarde       300.000       300.000       300.000     300.000     300.000  300.000                  
Geldmiddelen         76.152         84.844       195.760     199.631     195.248  190.230                  
Nog te ontvangen           4.979           2.000           1.250         2.000         2.763      1.500                  
Totaal         381.132       386.845       497.011     501.631     498.012  491.731                  
                                 
Passiva                                
                                 
Vermogen       340.931       338.454       338.454     452.765     452.765  455.815                  
Resultaat boekjaar          -2.477           3.825       114.311         3.050         6.318     -3.400                  
Eigen vermogen       338.454       342.279       452.765     455.815     459.083  452.415                  
                                 
                                 
Voorz. Onderhoud         31.566         33.566         33.566       35.566       29.566    29.566                  
Legatenfonds           3.000           3.000           3.000         3.000         3.000      3.000                  
Restauratiefonds                                   
Subtotaal           34.566         36.566         36.566       38.566       32.566    32.566                  
                                 
                                 
Schulden             2.872           2.000           1.894         2.000         2.023      2.000                  
Collectemunten in omloop           2.555           3.000           2.066         2.250         1.655      1.750                  
VVB vooruitbet.           2.685           3.000           3.720         3.000         2.685      3.000                  
Subtotaal             8.112           8.000           7.680         7.250         6.363      6.750                  
                                 
Totaal         381.132       386.845       497.011     501.631     498.012  491.731                  
                                 Diaconie
Toelichting /verantwoording jaarrekening Diaconie 2021      
                 
Het jaar 2021 was toch weer een bewogen jaar; het coronavirus bleek helaas nog niet  
  te zijn verdwenen en weer konden we als gemeente niet samen "normaal" naar de kerk. 
Gelukkig mochten we op een gegeven moment weer - na aanmelding - met een beperkt
  aantal gemeenteleden naar de kerk.          
De kerkdiensten waren ook nu weer heel goed online te volgen.       
De gaven aan de collecten konden op verschillende manieren worden voldaan.  
Hetzij via de collecteschaal in de kerk of digitaal.        
De opbrengst van de collecten/giften zijn dit jaar zelfs hoger dan begroot.     
Onze hartelijke dank hiervoor!             
                 
Aan ons diaconieproject Hospice "Francinus de Wind" hebben we, via collecten en  
  gemeenteleden die voor het project structureel geld overmaken,     
  aan het einde van het jaar weer een mooi bedrag kunnen overmaken.     
Men is hier erg blij en dankbaar voor.           
                 
Naast de collecten voor Kerk in Actie en PKN is er in het afgelopen jaar ook    
  gecollecteerd voor onder andere: Pioniersplek Zin op School.       
 -  Voedselbank ''De Rijglaars''             
 -  Leger des Heils              
-   Stichting het Vergeten kind.            
-   Stichting de Strohalm.            
-   DMW Sprang-Capelle (Stichting Schuilplaats).        
-   Pioniersplek Zin op School.             
                 
Naast deze collecten hebben wij als Diaconie besloten om € 1000,= extra te verdelen  
onder 4 goede doelen:            
 -  Hospice francinus de Wind.    -   Lepra Stichting.      
-   Artsen zonder Grenzen.   -   Stichting Open Doors.    
                 
Dit hebben we kunnen realiseren door de vele bijdragen die we vanuit onze gemeente  
  hebben mogen ontvangen.             
                 
Ook dit jaar hebben wij, naar aanleiding van de vele positieve reacties op de bijbelse   
  dagkalender 2020, besloten om deze ook dit jaar uit te delen aan onze gemeenteleden.
Uiteraard vergezeld van een mooie kerstkaart met als thema "van U is de toekomst"   
                 
Het jaar wordt afgesloten met een positief exploitatie saldo.       
                 
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de hulp in het afgelopen jaar,     
  en zijn wij er trots op dat onze gemeente heeft laten zien dat wij solidair zijn met  
  onze medemens.               
                 
Penningmeester Diaconie Geref. Kerk ''De Brug''    
 
BALANS 2018 2019 2019 2020
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting
         
ACTIVA        
         
Vorderingen 959         500 606         500
Geldmiddelen 8.207      8.643 9.731     10.219
         
         
Totaal activa      9.166      9.143     10.338     10.719
         
PASSIVA        
         
Vermogen 7.992      8.103      8.103     10.219
         
Resultaat boekjaar 111         540 2.116             -
         
Eigen vermogen 8.103      8.643 10.219     10.219
         
Schulden 1.063         500 119         500
         
Totaal passiva      9.166      9.143 10.338     10.719

terug