ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o. ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o.

 

Gegevens van gereformeerde Kerk De Brug, een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:                  Gereformeerde kerk ‘De Brug’ van Sprang-Capelle e..o.
Telefoonnummer:         0416 279790 
RSIN/Fiscaal: nummer: 003053118
Website adres:             www.pkndebrug.nl
E-mail:                          scriba@pkndebrug.nl 
Bezoekadres:                Heistraat 4
Postcode:                     5161 GG 
Plaats:                          Sprang-CapelleDe Protestantse Kerk de Brug te Sprang-Capelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Sprang-Capelle.
 
Samenstelling bestuur.
 
De kerkenraad vormt het verantwoordelijke orgaan van Gereformeerde kerk ‘De Brug’. 
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderling-voorzitter, de ouderling-scriba, ouderlingjeugd, 1 ouderling-pastoraat, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. 
Het moderamen wordt gevormd door de ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, voorzitter kerkrentmeesters, een diaken en een sectie-ouderling.
De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. 
  
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie
11, art. 3).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1        - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig
                               haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
                               en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
                               delend in de aan Israël geschonken verwachting,
                               uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2        - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
                               kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
                               horen en te verkondigen. 
3        - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de
                                kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
                                enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en
                               dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
                               Geest.
  
Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Beleidsplan Kerk De Brug
Uitgangspunt - Actief verbonden:
Er zijn een aantal ontwikkelingen die ook aan onze gemeente niet voorbij gaan.
-          Er is sprake van vergrijzing.
-          De financiën van onze kerk zijn niet toereikend voor een 100 %
                 predikantsplaats.
-          Werving van ambtsdragers zal steeds moeilijker worden.
-          Veel kerkleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de voor de kerk
                 noodzakelijke taken.
 Jaarverslag 2019.


2019 was voor onze gemeente een zeer bewogen jaar. Al in november 2018 moest dominee Jaap Bol zich ziekmelden vanwege een hevige burn-out. Tot aan het schrijven van dit jaarverslag is nog niet bekend of de predikant weer in staat zal zijn om zijn werkzaamheden op te pakken. Toch is het ons gelukt om het kerkenwerk en de zondagen in te vullen met een predikant. Het kost veel schrijf- en telefoonwerk, maar onze preekvoorziener heeft veel ijzers in het vuur wat betreft gastpredikanten.
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei mochten wij als gastgemeente de leden van de Gereformeerde kerk van ’s Gravenmoer begroeten voor een gezamenlijke kerkdienst. Ds. J. van Eck uit Lexmond was de voorganger.
Door de vrijwilligers, die onmisbaar zijn, en gelukkig zijn het er bij ons velen hebben veel activiteiten doorgang kunnen vinden. De koffieochtenden op de woensdag voor een gezellige inloop, de kookclub, de kerstmarkt.
En de jeugdraad heeft ook weer vele activiteiten kunnen organiseren.
Jeugdkerk, oppasdienst en de neven- en peuterdiensten.
Door te weinig kinderen van de tussengroep (5 t/m 11 jaar) zijn de nevendiensten niet meer gevuld. Maar de peuters worden groter en zullen via de peuterdiensten verder stromen. De jeugdraad heeft in overleg met de betrokken ouders dit jaar gekozen voor een peuterkerst (kliederkerk) waarbij ook de lagere schooljeugd werd betrokken.
Bovendien is de eerste zondag van de maand een zondag van ontmoeten waarbij onze koffieploegen zorgen voor heerlijke koffie - thee met een koekje.
Wij kijken terug op een jaar zonder predikant maar ook met heel veel goede dingen. Het met ons allen blijven werken aan een levendige gemeente is het doel.

     Ledenbestand
Het ledenbestand telt per 31-12-2019: totaal 348 leden. Waarvan 234 personen belijdend lid zijn en 114 dooplid.
In 2019 zijn 7 personen overleden.

Diensten: Het aantal bezoekers van onze erediensten loopt terug.
Oorzaken; overlijden, vergrijzing, kerkverlating. We mogen ook nieuwe leden begroeten die hun plaats innemen in het midden van de gemeente.
Zondag 16 juni was de ruilzondag van predikanten binnen de PGML-gemeenten. Dominee Bloklander van de Protestantse gemeente Waalwijk was de voorganger in Sprang-Capelle.                                                                                                               
Wat betreft de begeleiding bij de gemeentezang hebben we geen klagen, maar liefst vier organisten bespelen bij toerbeurt het orgel.
Soms is er een dienst met muzikale opluistering van instrumenten.
Of de cantorij die medewerking verleent.
Zondag 28 april was de jaarlijkse tentdienst. De heer Nathan Noorland uit Nieuwerbrug sprak over het thema “klein maar fijn” De muziek werd verzorgd door de band Concrete.
Doop. Op zondag 20 februari en op 03 november zijn in totaal 2 kinderen gedoopt. Het waren  bijzondere, feestelijke diensten.
Peuter en Jeugddiensten. Op de eerste zondag van de maand verzorgt een groep ouders van zeer jonge kinderen een peuterdienst. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en er wordt een eenvoudig knutselwerkje gemaakt. De ouders willen deze activiteiten in het nieuwe seizoen voortzetten. De zondagse jeugddienst, die plm. 6 keer per jaar plaatsvindt in één van de lokalen van onze kerk, kent een terugloop van deelnemers. Jongelui verhuizen of zij vinden zichzelf te oud om de diensten bij te wonen.
De leiding van de diensten is zeer enthousiast.
Op 27 januari en 10 november waren de jaarlijkse Kerk-School-Gezin diensten met medewerking van de plaatselijke scholen. De dienst op Eeuwigheidszondag van 24 november was een mooie stijlvolle dienst
Eenieder kreeg de gelegenheid om een kaarsje aan te steken als herdenking aan de overledenen. De cantorij leverde haar bijdrage aan de dienst met passende liederen.
Naast de zondagse diensten waren er de diensten op Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid en enkele zangdiensten. De vesperdiensten kenden een redelijk aantal bezoekers. Het nieuwe
Kerkseizoen 2019/2020 begon op 8 september met de startzondag. De heer Rob Favier was voorganger, in de dienst zong hij zelfgeschreven liederen. Een andere, maar wel een bijzondere dienst. Vele gemeente leden hadden gezorgd voor een heerlijke versnapering bij de koffie.
Zondag 17 maart was dominee Cees ‘t Lam onze voorganger. In die dienst hebben wij aandacht geschonken aan zijn jubileum. Helaas is hij daarna door ziekte geveld, en heeft daardoor tijdelijk zijn werk neer moeten leggen.
Avondmaalsvieringen. In het jaar 2019 is vier keer het Heilig Avondmaal gevierd. Een open viering door de banken. Op Witte Donderdag wordt traditioneel in een kring voor in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd.
Vergaderingen: Om binnen een kerkelijke gemeente een goede structuur en organisatie te hebben is er overleg en vergaderen nodig. Helaas lukt het niet om aanvulling van de kerkenraad te vinden: door het aftreden van enkele leden bestaat de kerkenraad nog uit 9 leden. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. De kerkenraad neemt in haar vergadering de besluiten, met een vaste notulist. Deze vergaderingen hebben ook nut om de onderlinge ontmoeting en inspiratie van de leden van de kerkenraad te bevorderen. Gedachten en overwegingen kunnen onderling worden overlegd.
De sectie indeling van de wijken werd gewijzigd per 1 januari 2019. In plaats van zes zijn er nu 4 secties. Allen met een coördinator en 4 of 5 contactpersonen. In 2019 vonden de volgende vergaderingen plaats:
  • Kerkenraad                    :06 maal
  • Moderamen                    :09 maal
  • Diaconie                        :04 maal
  • Kerkrentmeesters          :04 maal
  • Gemeentevergadering   :01 maal
Op dinsdag 09 april hielden we de jaarlijkse gemeentevergadering. Tijdens deze vergadering werd teruggekeken op de activiteiten van het voorbije jaar en de stand van de financiën. Ook zullen we moeten nadenken over het levendig houden van de gemeente als vacatures niet meer ingevuld worden.                                                                              Ambtsdragers; Het is in 2019 niet gelukt om aanvulling te vinden van  ambtsdragers. Wel kon een broeder worden bevestigd als ouderling kerkrentmeester, die tevens voorzitter van het College van kerkrentmeesters is.
Senioren.  Het seniorenkerstfeest vond op vrijdag 20 december plaats in kerk “De Brug” met medewerking van het mannenkoor “De Golfbrekers” en afgesloten met een heerlijke broodmaaltijd. Beide activiteiten werden door de diaconie met veel liefde en een voortreffelijke voorbereiding uitgevoerd. Iedere eerste woensdag van de maand stonden de deuren van De Brug open voor ontmoeting. Op deze ochtenden wordt onder het genot van een kopje koffie lief en leed gedeeld.                                                                                                                                                  Zondagsbrief: Iedere zondag wordt u welkom geheten door een lid van de gemeente die de zondagsbrief aanreikt. Twee gemeenteleden zijn verantwoordelijk voor het maken en vermenigvuldigen van deze brief. Het is voor ons allen een fijn gevoel om elkaar op de zondagmorgen te mogen begroeten.                                                                                                                                                                        Kontakt: Tienmaal per jaar krijgt u “Kontakt” in de brievenbus. Veel leden geven aan dat zij op deze manier graag op de hoogte willen worden gehouden van het wel en wee in de gemeente. Tevens wordt het blad gebruikt voor informatie en bezinning. Veel waardering verdient de redactie en degenen die iedere keer weer zorgen voor de verspreiding.                                                                                    Activiteiten.
-De activiteitencommissie verzet heel veel werk o.a. bij de kerstmarkt op vrijdag 12 december in kerk “De Brug.” Ook dit jaar weer met veel belangstelling van leden en niet leden van de kerk. De opbrengst was ruim € 3000.
-Iedere eerste woensdag van de maand staat de deur van kerk “De Brug” open voor ontmoeting. Door vrijwilligers wordt er een kopje koffie geschonken. Het versterkt het onderling contact en brengt gesprekken op gang. Ook lief en leed kunnen gedeeld worden op deze manier.
-Br. Hoogendoorn bespeelt op donderdag het harmonium op de gesloten afdeling van Elzenhoven, waarbij hij ouderen begeleidt bij het zingen van liederen op verzoek.                                                                                                                                 Regionale samenwerking: Negen PKN –gemeenten binnen de
Protestantse gemeenten Midden-Langstraat werken steeds verder aan een structuur om te komen tot overleg en samenwerking. De verschillende geledingen zoals predikanten, jeugdraden, diaconieën en kerkrentmeesters hebben onderling contacten.                                                                                                                                                                     Vorming en Toerusting is een vorm waarin al heel veel wordt samen gewerkt.                                            
Binnen de PGML tonen we over en weer belangstelling. Bovendien stemmen we onze standpunten richting de burgerlijke overheid onderling af.                                                                                                                                                                            Jeugd:
Bij de kindernevendiensten loopt het aantal kinderen terug. De leiding vertelt iedere zondag aan de kinderen verhalen uit de Bijbel. De projecten worden zeer gewaardeerd en soms verlenen gemeenteleden hun medewerking.
De nieuwe opzet voor de jeugd, PGML breed met Brenda Kerkdijk als voorzitter, heeft ook in 2019 voortgang geboekt. Kerk ‘De Brug” heeft o.a. samen met Gereformeerde kerk ’s Gravenmoer een jeugddienst voorbereid. Een volle kerk met veel jeugd die konden luisteren naar het koor Lumine uit ’s Gravenmoer en ds. Rob Favier als voorganger. Het thema was “Time Flies”.                                                                                                      Het jeugdwerk blijft gekoppeld aan de kerkdienst (kindernevendienst en jeugdkerk) .                                                                                                                                                            Catechese: De catechisanten zijn dit jaar door verschillende predikanten begeleid bij geloofsgesprekken. Ds. Van Wijk van Hervormd Sprang-Capelle, Ds. Van Kapel van Hervormd Waspik. Ds. Van der Linden uit Waalwijk.
De Cantorij: onder leiding van Corine Vreeken heeft in 2019 enkele kerkdiensten opgeluisterd door het zingen van bijzondere, mooie liederen uit het Nieuwe Liedboek. Tijdens de kerstnachtdienst gezamenlijk met Protestantse Gemeente Waalwijk heeft de cantorij meegewerkt aan een gelegenheidskoor.                                                                                                                                                                    Webteam en Beamerteam: De website www.pkndebrug.nl en de wekelijkse dienst die op de beamer is te volgen wordt door enthousiaste vrijwilligers in stand gehouden. Verslagen en foto’s van activiteiten, alsmede algemene informatie worden op levendige wijze gepresenteerd
De scriba.
Verdere uitgangspunten:
De bestaande samenwerking in de PGML verder uitbouwen: jeugdwerk, toerusting, diaconie, ZWO en kerkrentmeesters.
 
Aandachtspunten:
Tijdens de gesprekken zijn diverse punten naar voren gekomen die meerdere gemeenteleden zouden kunnen activeren:
-  Stageprojecten voor jongvolwassenen binnen de kerkelijke organisatie
    (pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters) onder het motto; onbekend
    maakt onbemind, jong geleerd is oud gedaan. 
-  Collecteren door gemeenteleden op de galerij.
-  Regelen van vervoer voor hen die door hun leeftijd of andere oorzaken
    niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.

Algemene aandachtspunten:
-      Gericht zoeken naar nieuwe aanwas van organisten en de
               cantor, zodat bij terugtreden opvolging geregeld is.
-      Reactiveren van activiteiten commissie.
-      Jongeren hebben eigen muziekvoorkeuren, eventueel in
               samenwerking binnen PGML onderzoeken.
 
Het moderamen heeft twee taakgroepen ingesteld om een uitwerking voor de werkwijze aan te reiken:
-          Onderzoeken of versterking van pastoraat & diaconaat bereikt
                 kan worden door een categoriale benadering van het ambt.
                 Indien gewenst het uitwerken van het taakmodel.
-          Onderzoeken welke samenwerking met andere gemeenten in
                 de regio mogelijk en wenselijk zijn in het licht van de
                 toekomstige ontwikkelingen.  
 
Een verder profiel en de daarbij behorende activiteiten van de Brug kunt u vinden met deze link: www.pkndebrug.nl/profielschets
 
Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
Vrijwilligers zonder ambt of bestuursfunctie hebben een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
               
Door alle vrijwilligers, en dit zijn er vele, hebben weer vele activiteiten doorgang kunnen vinden. Hierbij denken wij aan de verzorging van de koffieochtenden na de dienst, de woensdagmorgen voor een gezellige inloop, de kerstmarkt en niet te vergeten de activiteiten voor de jeugd. Jeugdkerk, bijeenkomsten via de PGML, oppasdienst en de nevendiensten (peuterdienst voor de allerjongsten) Door al onze vrijwilligers slagen wij erin om “De Brug” een levendige gemeenschap te laten zijn en dit ook te behouden.
  
Wij kijken evenwel terug naar de positieve zaken die het afgelopen jaar weer zijn uitgevoerd. 
Het blijvend werken aan een levendige gemeente is ons doel. Liefde en betrokkenheid kunnen wij hierbij niet missen, het is de basis van ons kerkzijn.
 


  
Regionale samenwerking: 11 PKN –gemeenten binnen de Protestantse gemeenten Midden-Langstraat werken steeds verder aan een structuur om te komen tot overleg en samenwerking. De verschillende geledingen zoals predikanten, jeugdraden, diaconieën en kerkrentmeesters hebben onderling contacten.                        
Vorming en Toerusting is een vorm waarin al heel veel wordt samen gewerkt. Binnen de PGML tonen we over en weer belangstelling.  Bovendien stemmen we onze standpunten richting de burgerlijke overheid onderling af.
  
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Verplicht Vrijwillige Bijdrage (VVB) gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
  
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van de jaarrekening van zowel de kerk als de diaconie:
Geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het vorige jaar  Geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar
 
Kerk
Toelichting en verantwoording Kerk 2019.
De begroting 2019 ging nog uit van een klein positief resultaat, maar door extra kosten die niet door extra inkomsten worden gecompenseerd sluiten we 2019 met een negatief resultaat af. Bij de baten valt vooral ten opzichte van de begroting de teruggelopen VVB op, maar ook de behoorlijke stijging van de collectes voor de kerk. Zo zorgden beiden voor een bedrag van € 1.838,00 minder aan inkomsten in vergelijking  met de begroting, maar € 3.338,00 minder in vergelijking met 2018. Vervolgens mochten we in 2019 meer giften ontvangen.
Bij de lasten valt meteen de post gastpredikanten op; er werd in 2019 vaker een beroep op hen gedaan voor speciale diensten. Hiervoor brengen ze meer in rekening dan een normale preekvergoeding, hetgeen de forse stijging verklaart.
Bij pastoraat en erediensten zorgden de speciale diensten door vergoedingen en cadeaus ook voor extra kosten, daarnaast is er ook de vergoeding voor een catechese traject in opgenomen.
De overschrijding van de onderhoudskosten ten opzichte van de begroting werd veroorzaakt door kosten aan de verwarming. De hogere administratiekosten komen voort uit de overstap naar een online boekhoudpakket.
Classis- en landelijke bijdragen is laag door terugbetaling van een teveel betaalde bijdrage in 2018 van € 510,00. De respectievelijke bedragen voor 2018 en 2019 worden dan € 5.190,00 en € 4.770,00.
Op de eind vorig jaar gemaakte begroting is de VVB fors naar beneden bijgesteld en is de post gastpredikanten naar boven aangepast. Door veranderingen in predikantskosten in samenhang met  de gastpredikanten zullen we de komende jaren weer een positief resultaat krijgen. De financiële positie zal worden verbeterd, maar het legt wel extra druk op inzet van gemeenteleden. We vertrouwen er op hiermee een hechtere onderlinge band in het kerkzijn te hebben voor de toekomst.
Penningmeester, boekhouder

     

 


Diaconie


Toelichting/verantwoording jaarrekening Diaconie 2019

Aan collecten is ook dit jaar weer een goede opbrengst ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor. Ook de vrijwilligers van het diaconieproject "Inloophuis TOON" waren blij met de donatie. Ten behoeve hiervoor is er een collecte gehouden en is er door een aantal structurele gevers hun steentje bijgedragen. Namens hen willen we u ook hiervoor bedanken.

Verder bleek dat er door miscommunicatie in de voorgaande jaren een te hoog bedrag betaald is aan het af te dragen quotum aan de PKN. Na wat telefoonverkeer over en weer door de voorzitter is dit bijgesteld en keurig terugbetaald. Daarom is besloten om volgend jaar weer aan een aantal goede doelen giften toe te kennen.

Van voedselbank "De Rijglaars" ontvingen wij een dankzegging. Vanuit het diaconaal fonds (samenwerkende diaconieën in de regio), waarvoor ieder jaar in de diverse kerken wordt gecollecteerd, is gemiddeld aan 125 cliënten een aantal producten gedoneerd in overleg met de voedselbank. Hieronder ook oliebollen met oudjaar, wat enorm op prijs werd gesteld

Ook de verstrekking van de bijbelse dagkalenders en het seniorenkerstfeest werden goed ontvangen.

Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor hun hulp in het afgelopen jaar en zijn wij er trots op dat onze gemeente heeft laten zien dat wij solidair zijn met onze medemens.
Diaconie kerk "de Brug" 
BALANS 2018 2019 2019 2020
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting
         
ACTIVA        
         
Vorderingen 959         500 606         500
Geldmiddelen 8.207      8.643 9.731     10.219
         
         
Totaal activa      9.166      9.143     10.338     10.719
         
PASSIVA        
         
Vermogen 7.992      8.103      8.103     10.219
         
Resultaat boekjaar 111         540 2.116             -
         
Eigen vermogen 8.103      8.643 10.219     10.219
         
Schulden 1.063         500 119         500
         
Totaal passiva      9.166      9.143 10.338     10.719

terug