ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o. ANBI - Gereformeerde kerk 'De Brug' van Sprang-Capelle e.o.

 

Gegevens van gereformeerde Kerk De Brug, een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:                  Gereformeerde kerk ‘De Brug’ van Sprang-Capelle e..o.
Telefoonnummer:         0416 279790 
RSIN/Fiscaal: nummer: 003053118
Website adres:             www.pkndebrug.nl
E-mail:                          scriba@pkndebrug.nl 
Bezoekadres:                Heistraat 4
Postcode:                     5161 GG 
Plaats:                          Sprang-Capelle



De Protestantse Kerk de Brug te Sprang-Capelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Sprang-Capelle.
 
Samenstelling bestuur.
 
De kerkenraad vormt het verantwoordelijke orgaan van Gereformeerde kerk ‘De Brug’. 
De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderling-voorzitter, de ouderling-scriba, ouderlingjeugd, 1 ouderling-pastoraat, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 4 diakenen. 
Het moderamen wordt gevormd door de ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, voorzitter kerkrentmeesters, een diaken en een sectie-ouderling.
De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. 
  
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie
11, art. 3).

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1        - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig
                               haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
                               en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
                               delend in de aan Israël geschonken verwachting,
                               uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2        - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
                               kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
                               horen en te verkondigen. 
3        - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de
                                kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
                                enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en
                               dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige
                               Geest.
  
Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Beleidsplan Kerk De Brug
Uitgangspunt - Actief verbonden:
Er zijn een aantal ontwikkelingen die ook aan onze gemeente niet voorbij gaan.
-          Er is sprake van vergrijzing.
-          De financiën van onze kerk zijn niet toereikend voor een 100 %
                 predikantsplaats.
-          Werving van ambtsdragers zal steeds moeilijker worden.
-          Veel kerkleden zijn als vrijwilliger betrokken bij de voor de kerk
                 noodzakelijke taken.


JAARVERSLAG 2023


     Ledenbestand
Op 1 januari 2023 zijn er 185 belijdende leden en 100 niet belijdende leden en kinderen verbonden aan onze kerk.
De preekvoorziener heeft veel moeten bellen, schrijven en contacten moeten leggen om iedere week weer de plaats op de preekstoel in te laten nemen door een gastpredikant. Het is hem iedere keer weer gelukt. Hulde hiervoor.
Met ons allen zullen we blijven werken aan een vitale, levendige gemeente van Chtistus.
Avondmaalsvieringen:
4 vieringen zijn er gehouden, inclusief Witte Donderdag. 
Vergaderingen:
Kontakt:
Gelukkig kon Kontakt wel 10 keer uitkomen dit jaar. Veel informatie over de kerk, diensten en andere fijne artikelen zijn door de redactie onder de aandacht gebracht.
Veel hulde aan het team en de verspreiders hiervan. Velen hebben hierdoor de band met de kerk gevoeld.
Activiteiten:
Open deur van de kerk op woensdagmorgen en het spelen op het harmonium op de gesloten afdeling van Elzenhovede.
De  jaarlijkse kerstmarkt is door de commissie ingevuld door een gezamelijk verzorgd etentje..
Regionale samenwerking:

Jeugd:
.
Catechese:
Dit is dit jaar niet gegeven, door het niet hebben van een eigen predikant. .
Cantorij:
Wekelijkse zangavonden en diverse optredens tijdens diensten..
Webteam en Beamerteam:


De scriba.


Verdere uitgangspunten:
De bestaande samenwerking in de PGML verder uitbouwen: jeugdwerk, toerusting, diaconie, ZWO en kerkrentmeesters.
 
Aandachtspunten:
Tijdens de gesprekken zijn diverse punten naar voren gekomen die meerdere gemeenteleden zouden kunnen activeren:
-  Stageprojecten voor jongvolwassenen binnen de kerkelijke organisatie
    (pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters) onder het motto; onbekend
    maakt onbemind, jong geleerd is oud gedaan. 
-  Collecteren door gemeenteleden op de galerij.
-  Regelen van vervoer voor hen die door hun leeftijd of andere oorzaken
    niet zelfstandig naar de kerkdiensten kunnen komen.

Algemene aandachtspunten:
-      Gericht zoeken naar nieuwe aanwas van organisten en de
               cantor, zodat bij terugtreden opvolging geregeld is.
-      Reactiveren van activiteiten commissie.
-      Jongeren hebben eigen muziekvoorkeuren, eventueel in
               samenwerking binnen PGML onderzoeken.
 
Het moderamen heeft twee taakgroepen ingesteld om een uitwerking voor de werkwijze aan te reiken:
-          Onderzoeken of versterking van pastoraat & diaconaat bereikt
                 kan worden door een categoriale benadering van het ambt.
                 Indien gewenst het uitwerken van het taakmodel.
-          Onderzoeken welke samenwerking met andere gemeenten in
                 de regio mogelijk en wenselijk zijn in het licht van de
                 toekomstige ontwikkelingen.  
 
Een verder profiel en de daarbij behorende activiteiten van de Brug kunt u vinden met deze link: www.pkndebrug.nl/profielschets
 
Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
Vrijwilligers zonder ambt of bestuursfunctie hebben een vrijwilligersvergoeding conform de richtlijnen van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
               
Door alle vrijwilligers, en dit zijn er vele, hebben weer vele activiteiten doorgang kunnen vinden. Hierbij denken wij aan de verzorging van de koffieochtenden na de dienst, de woensdagmorgen voor een gezellige inloop, de kerstmarkt en niet te vergeten de activiteiten voor de jeugd. Jeugdkerk, bijeenkomsten via de PGML, oppasdienst en de nevendiensten (peuterdienst voor de allerjongsten) Door al onze vrijwilligers slagen wij erin om “De Brug” een levendige gemeenschap te laten zijn en dit ook te behouden.
  
Wij kijken evenwel terug naar de positieve zaken die het afgelopen jaar weer zijn uitgevoerd. 
Het blijvend werken aan een levendige gemeente is ons doel. Liefde en betrokkenheid kunnen wij hierbij niet missen, het is de basis van ons kerkzijn.
 


  
Regionale samenwerking: 11 PKN –gemeenten binnen de Protestantse gemeenten Midden-Langstraat werken steeds verder aan een structuur om te komen tot overleg en samenwerking. De verschillende geledingen zoals predikanten, jeugdraden, diaconieën en kerkrentmeesters hebben onderling contacten.                        
Vorming en Toerusting is een vorm waarin al heel veel wordt samen gewerkt. Binnen de PGML tonen we over en weer belangstelling.  Bovendien stemmen we onze standpunten richting de burgerlijke overheid onderling af.
  
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Verplicht Vrijwillige Bijdrage (VVB) gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
  
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 
Onderstaande staat van de jaarrekening van zowel de kerk als de diaconie:
Geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het vorige jaar  Geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar
 
Toelichting en verantwoording
 Kerk 2023
Door acties voor extra inkomsten viel de VVB ± € 6.500,00 en de steuncollecte ± € 2.000,00 hoger uit dan begroot. Giften bleven in 2023 ver achter bij het resultaat over 2022, maar daarnaast hebben we een mooi bedrag aan rente ontvangen. De totale inkomsten waren dan ook € 84.805,00 tegenover een begroot bedrag van € 79.550,00. Helaas konden we door deze meevallers het jaar toch niet afsluiten met een positief resultaat. Gelukkig mochten we in dit jaar een legaat van € 4.050,-- ontvangen.
Het negatieve resultaat komt vooral  door fors hogere predikantskosten dan begroot. Vervolgens waren de kosten voor pastoraat en erediensten aan de lage kant begroot en zien we hier een stijging van kosten voor digitale media.
Bij onderhoud wordt het verschil veroorzaakt doordat € 1.500,00 is uitgegeven aan bemiddelingskosten voor de verhuur van de pastorie.  Daarnaast is er voor € 1.686,00 voor aanpassing tuin pastorie en € 980,00 voor extra kosten aan de verwarming uit de reservering gehaald.
De energiekosten kwamen lager uit door genomen maatregelen en kritisch naar het verwarmen te kijken.
De bijdrage aan de classis is op een normaal niveau, 2022 was zo hoog doordat deze berekend is over het levend geld van 2020; het jaar waarin we een extra gift ontvingen. Aan voorziening onderhoud is er de jaarlijkse toevoeging van € 2.000,00 weer bijgeschreven.
Op de balans is de waarde van de pastorie met een bedrag van € 155.000,00 aangepast aan de nieuwe WOZ-waarde. Dit bedrag vinden we terug bij het gedeelte over het vermogen als herwaarderingsreserve.
De post schulden was eind 2023 erg hoog door nog te betalen bedragen, waaronder het overgrote deel aan predikantskosten, waarvoor de facturen steeds laat worden ontvangen.
We zagen in loop van 2023 aankomen dat de VVB ruimschoots boven de € 50.000,00 zou komen en daarom is voor 2024 een bedrag voor € 50.000 aangehouden. Uit het jaarlijks rapport van Monumentenwacht is gebleken dat er voor ongeveer € 12.000,00 aan onderhoud gepleegd moet worden, voorzichtigheidshalve is dit in de kosten van 2024 opgenomen. Uiteindelijk houden we een positief resultaat over van € 4.728,00.  
Dat we als gemeente als het nodig is de schouders er onder zetten is wel gebleken door de extra inkomsten voor de VVB en steuncollecte. Hierdoor zijn we in staat met meer vertrouwen een nog hechtere saamhorigheid in het kerkzijn in Zijn Naam voor de toekomst te kunnen waarborgen.

De penningmeester en boekhouder


 
 
Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle, baten en lasten.      
          Jaarcijfers 2023
                 
          2022 2023 2023 2024
BATEN         resultaat begroting realisatie begroting
Verhuur gebouwen  (incl. pastorie)     13.373     18.600     17.800     20.394
Vaste vrijwillige bijdragen       47.359     47.500     54.049     50.000
Collectes kerk            4.690        5.500        4.409        5.000
Collectes onderhoud           1.171        1.000           833        1.000
Collectes exploitatie           1.251        1.500           931        1.500
Steuncollecte kerk                2.000        4.030        2.000
Af te dragen collectes           357           700              -             700
Giften               715        2.500           720        2.500
Rente             1.717        3.000
Overige baten (verj.fonds/act.comm.)         318           250           316           250
Negatief exploitatieresultaat         5.658      4.367      3.586  
                 
            74.892    83.917    88.391    86.344
                 
LASTEN                
Predikantskosten          37.243     44.288     48.774     33.500
Gastpredikanten           5.769        6.300        6.130        7.416
Pastoraat en erediensten          4.669        2.560        4.010        2.700
Kerkomroep en -telefoon           815           800           842           850
Kantinekosten             333           200           255           350
Onderhoud gebouwen/pastorie         2.515        3.000        4.364     15.000
Verzekering/belasting          4.363        4.500        4.696        4.600
Energie             7.547     14.069     12.157        9.000
Administratie en contributies         1.207        1.500        1.259        1.500
Bijdrage classis -landelijk         8.074        4.000        3.904        4.000
Afgedragen collectes            357           700              -             700
reservering groot onderhoud         2.000        2.000        2.000        2.000
Positief exploitatieresultaat                  -          4.728
            74.892    83.917    88.391    86.344
                 








 
       
                               
 
Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle balans        
    Jaarcijfers 2023  
             
Activa   2022 2023 2023 2024  
     resultaat  begroting  resultaat  begroting  
Gebouwen en inventaris             1              1             1              1  
pastorie vaste waarde   455.000    300.000   540.000    540.000  
Geldmiddelen   198.672    190.631   196.130    195.101  
Nog te ontvangen       2.351        1.500       7.521        1.500  
Totaal     656.024    492.132   743.652    736.602  
             
Passiva            
             
Vermogen   459.083    455.683   453.425    449.058  
Resultaat boekjaar      -5.658       -4.367      -3.586        4.728  
Heraarderingsreserve   155.000     240.000    240.000  
Eigen vermogen   608.425    451.316   689.839    693.786  
             
             
Voorz. Onderhoud     31.566      31.566     30.900      33.566  
Legatenfonds       3.000        3.000       7.050        3.000  
Subtotaal       34.566      34.566     37.950      36.566  
             
             
Schulden         8.071        2.000     11.280        2.500  
Collectemunten in omloop       1.327        1.750       1.698        1.750  
VVB vooruitbet.       3.635        2.500       2.885        2.500  
Subtotaal       13.033        6.250     15.863        6.250  
             
Totaal     656.024    492.132   743.652    736.602  
             


Diaconie
 
Toelichting /verantwoording jaarrekening Diaconie 2023
 
Het jaar 2023 was weer een "gewoon" jaar. Er werd weer "als vanouds" gecollecteerd
  in de kerk met 3 collecten. Maar ook digitaal werd er door verschillende mensen hun gaven
  overgemaakt. De opbrengst van de collecten en giften zijn ten opzichte van vorig jaar op 
  ongeveer hetzelfde niveau. Onze hartelijke dank hiervoor.
 
Aan ons diaconieproject Hospice "Francinus de Wind" hebben we, via collecten en
  bijdragen van gemeenteleden, weer een mooi bedrag mogen overmaken. 
De Diaconie heeft het bedrag aangevuld tot €350,-
Naast de collecten van de Protestantse Kerk Nederland en Kerk in Actie is er gecollecteerd
  voor verschillende projecten, namelijk: 
 Voedselbank ''De Rijglaars'', St Gave, Pioniersplekken en DMW Sprang-Capelle.
 
Als Diaconie hebben wij, naast deze collecten, besloten om € 1000,- extra te verdelen
 onder 4 goede doelen namelijk:  Unicef, Liliane fonds, Edukans en KIA kinderen in de knel Oekraine.
 
Het seniorenkerstfeest was erg gezellig en druk bezocht.
Er is gezongen, geluisterd naar een overweging / gedichten en er kwam een Herder (Bart) langs.
Hij heeft verteld wat hij zoal doet met zijn schapen de gehele dag.
In de pauze hebben we genoten van een advocaatje, Glühwein en fris. En bij het eten was 
  er een lekker broodje kroket.
 
Ook dit jaar is er weer gekozen om aan alle gemeenteleden een Bijbelse Dagkalender te geven.
Hierop hebben we weer positieve reacties mogen ontvangen.
 
Het jaar sluiten we af met een negatief exploitatie saldo en dat komt vanwege de aanschaf van
  de Bijbelse Dagkalenders en de extra gift aan de goede doelen.
 
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de inzet in het afgelopen jaar, 
  en zijn wij er trots op dat onze gemeente heeft laten zien dat wij solidair zijn met
  onze medemens. 
 
Penningmeester Diaconie Geref. Kerk ''De Brug''
 
Diaconie:  Baten en Lasten            
Baten Realisatie Begroting Realisatie Begroting    
  2022 2023 2023 2024    
Collecten Diaconie 2508 3000 1950 1100    
Collecten Goede Doelen 1530   1487 1350    
Collecten diaconaal aandeel binnenland -- -- -- --    
Collecten missionair aandeel binnenland 212 -- 85 --    
Quotum -- -- -- --    
Collecte KIA 40 dagen tijd -- 75 220 75    
Collecten KIA Act.Goed Doel  114 75 144 75    
PKN collecte 201 95 296 95    
Rente -- 10 1 115    
Giften 610 115 976 700    
Project Diaconie 212 210 232 230    
Senioren Activiteiten 69 400 127 330    
Overige baten            
Nadelig exploitatiesaldo     595 765    
             
  5.457      3.980 6.114      4.835    
             
Lasten Realisatie Begroting Realisatie Begroting    
  2022 2023 2023 2024    
Diaconaal quotum  439           450 472           480    
Afdracht diaconaal aandeel binnenland 200           200 200           200    
Afdracht missionair aandeel binnenland 100           100 100           100    
Collecte KIA 40 dagen tijd --           125 220             75    
Collecten KIA Act.Goed Doel  114           100 144             75    
PKN collecte 201           100 296             95    
Afdracht project Diaconie 212           220 350           230    
Giften / (Steunaanvragen) Diaconie 1000        1.245 1000        1.100    
Afdracht collecten Goede Doelen 1605   1794        1.350    
Senioren Activiteiten 120           550 477           540    
Avondmaalskosten --             90 85             90    
Diaconie kosten 406           600 886           400    
Overige kosten + bank kosten 92           100 90           100    
Voordelig exploitatie saldo         968         100        
             
       5.457      3.980      6.114      4.835    
             
BALANS Diaconie 2023 2022 2023 2023 2024  
    Realisatie Begroting Realisatie Begroting  
ACTIVA            
             
Vorderingen   260 250 474 225  
Geldmiddelen   10.690 10.698 9.923 9.213  
             
             
Totaal activa      10.950    10.948    10.397 9.438  
             
PASSIVA            
             
Vermogen   9.679 10.648 10.648 10.053  
             
Resultaat boekjaar   969 100 -595 -765  
             
Eigen vermogen   10.648 10.748 10.053 9.288  
             
Schulden   302 200 344 150  
             
Totaal passiva   10.950    10.948 10.397 9.438  
             
 

 
                
terug