profielschets profielschets

Profielschets (versie 2015)
Aan de Maas, vlak bij de Loonse en Drunense Duinen en de Efteling, ligt Sprang-Capelle, sinds 1997 behorend bij de gemeente Waalwijk. Het is een lintdorp waar hier en daar nieuwe wijken zijn aangebouwd. Het nieuwste uitbreidingsplan ‘Landgoed Driessen’ is inmiddels grotendeels gerealiseerd. Ergens in het midden van het lint staat de Gereformeerde Kerk (PKN) “De Brug” van Sprang-Capelle. De pastorie staat trouw aan haar zijde. Waspik en Kaatsheuvel vallen gereformeerd gezien onder deze kerk. Deze profielschets is bedoeld om u een indruk te geven van de onze kerkelijke gemeente.
 
De geschiedenis
In 1835, vlak na het begin van de Afscheiding, ontstonden in Sprang en Vrijhoeve twee Gereformeerde Kerken. Na verloop van tijd gingen deze samen. Na de doleantie in 1886 ontstonden er weer 2 kerken. Ze bleven allebei ruim een eeuw zelfstandig, hoewel ze een enkele keer een predikant deelden. In 1982 zijn de twee samen gaan werken. Eind jaren negentig is het kerkgebouw van Sprang verkocht, de kerk van Vrijhoeve vergroot en gerestaureerd en van binnen geheel vernieuwd. In 1998 werd de vernieuwde kerk geopend. Alle activiteiten hebben de sfeer in de kerk verlevendigd en de onderlinge banden vernieuwd en versterkt.
 
De eredienst
De zondagse eredienst vindt plaats in een fraaie kerkzaal waar een van de organisten op een Engels orgel de gemeentezang begeleidt. De cantorij verleent op gezette tijden medewerking aan de diensten. De kindernevendienst en de commissie eredienst werken samen om de projecten in de veertigdagentijd en de adventstijd gestalte te geven. De Maaltijd van de Heer wordt zes keer per jaar gevierd. In de diensten wordt altijd gezocht naar een juist evenwicht tussen verlangde vernieuwing en vertrouwde traditie.
 
De gemeente
De gemeente telt ongeveer 400 ingeschreven leden, opgedeeld in 6 secties.
 
Organisatie
De kerkenraad vormt het verantwoordelijke orgaan van de kerk. De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderling-voorzitter, de ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen, 5 sectie-ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester, 6 sectie-diakenen. Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit predikant, ouderling-voorzitter en afgevaardigden van pastoraat, diaconie en kerkrentmeesters. Het moderamen vergadert eens per maand .. De kerkenraad vergadert eens in de twee maanden. De commissies rapporteren in het moderamen , die de desbetreffende zaken van advies voorziet en ter beslissing voorlegt aan de kerkenraad. De ouderlingen en diakenen vormen met de contactpersonen de sectieteams. Meer dan 100 gemeenteleden ondersteunen de organisatie actief als vrijwilliger binnen de gemeente.
 
De commissies
De activiteitencommissie organiseert een kerstmarkten andere acties om geld in te zamelen voor doelen binnen en buiten de kerk. Met succes.
De leden van de kindernevendienst vertellen de bijbel verhalen aan onze kinderen in voor hen begrijpelijke taal. Met lied, verwerking en spel stimuleren zij de kinderen de verhalen in hun wereld in te passen. De nevendienst vergadert eens in de zes weken en is vertegenwoordigd in de commissie eredienst. De commissie eredienst adviseert de kerkenraad over de kerkdiensten. Samen met de kindernevendienst verzorgt zij de projecten in de eredienst. Zij vergadert eens in de zes weken. Het college van kerkrentmeesters beheert de kerk, de pastorie en de financiën, waaronder de bijdragen van de leden. De bloemencommissie zorgt wekelijks voor een boeket bloemen op de liturgische tafel. Leden van deze commissie maken bovendien voor bijzondere diensten liturgische bloemschikkingen. De ZWO-commissie maakt de gemeente bewust van haar taak in de wereld. Zij zamelt geld in en informeert regelmatig de gemeente voorafgaand aan de ZWO- collecte. De orgelcommissie zorgt voor het onderhoud van het orgel en het organistenrooster en is vertegenwoordigd in de commissie eredienst. De cantorij bestaat uit gemeenteleden en wordt geleid door een cantor/organist.
 
Het jeugdwerk
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de jeugdraad, waar de kindernevendienst, de clubs en de jeugdouderlingen in vertegenwoordigd zijn. In het jeugdwerk wordt getracht door middel van allerlei activiteiten – ontbijt in de kerk voor de startdienst, clubs, het jaarlijkse kampweekend en tienersoos - er voor te zorgen dat zij zich in de kerk thuis voelen en de boodschap te horen krijgen. Eens per 2 maanden wordt op zondag een jeugdkerk georganiseerd naast de normale kerkdienst. Verder wordt er door gemeenteleden en/of predikant catechisatie gegeven aan de jeugd vanaf 12 jaar. Eens per zes weken wordt er een jeugdkerk gehouden en we zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om de jeugd nog meer bij de kerk te betrekken. Elk jaar wordt er een kinderkerstfeest georganiseerd waarin veel jeugd, ook degenen die je anders weinig ziet, een rol speelt. De predikant geeft catechese aan de jongeren vanaf 12 jaar en belijdeniscatechese.
 
De ouderen
Een lid van het wijkteam bezoekt onder andere de ouderen boven de zeventig jaar op hun verjaardagen. Er zijn ruim 70 gemeenteleden in deze categorie. Ouderen maken in deze periode ingrijpende dingen mee, zowel in hun familie en omgeving als bij zichzelf. Regelmatig contact met de predikant geeft hen ruimte om te uiten wat zij voelen en denken.

Zorgvuldig Kerkzijn
Geen kerk ontkomt aan de gevolgen van de secularisatie, ook onze kerk niet. Door zorgvuldig met de mensen in de kerk en met de boodschap van de kerk om te gaan, wil gereformeerd Sprang-Capelle in actief vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Niets doen helpt in elk geval niet en ligt ook niet in onze aard. Zelfbewustzijn, gemeenteopbouw en betrokkenheid op elkaar zijn sleutelwoorden in onze poging actief en gelovig in deze tijd te blijven staan. Ons eigen geloof, onze band met elkaar en onze betrokkenheid op de wereld zijn drie facetten waar het in het geloof om gaat. Wij willen daarin actief verbonden een nodigende gemeente zijn.
 
Contacten
Gereformeerde kerk de Brug Sprang-Capelle e.o. maakt deel uit van de classis Heusden-Almkerk van de Protestantse Kerk Nederland. Classis-Heusden-Almkerk.protestantsekerk.net Met de kerkelijke gemeenten van Waalwijk binnen PKN-verband bestaat regelmatig contact in de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat - PGML ,. Momenteel wordt er gewerkt om deze samenwerking verder uit te breiden zowel inhoudelijk als organisatorisch. Ook wordt samengewerkt in PGML verband aan vorming en toerusting voor ambtsdragers en gemeenteleden. In de kerngroep Kerk, School ,Gezin werken de kerken en scholen in Sprang-Capelle samen aan diensten rond dank- en biddag en een themadienst. De predikanten hebben goede en stimulerende collegiale contacten binnen de werkgemeenschap Langstraat.
Sinds de burgerlijke gemeente Sprang-Capelle opgegaan is in de gemeente Waalwijk, is onze kerk bovendien lid van de Raad van Kerken Waalwijk. Er worden enkele malen per jaar oecumenische vespervieringen georganiseerd en gebedsdiensten voor vrede. Deze vinden afwisselend ook in onze kerk plaats.
 
De pastorie
Naast de kerk staat de pastorie. Het is een vrijstaand huis, met de studeerkamer (ontvangst- en werkruimte). Deze bevindt zich aan de achterzijde van het huis, met een eigen ingang en bel. De “herdershut” heeft een lage drempel.
 

terug